woensdag, 9. januari 2008 - 14:30

Brandweer-korpsen in overtreding

Den Haag

Brandweerkorpsen moeten hun mensen beter beschermen tegen onveilig werk. Negen van de tien korpsen heeft niet systematisch in kaart gebracht wat de risico’s zijn als de brandweer uitrukt om te helpen bij ongelukken of om een brand te blussen. En dat terwijl het zeer gevaarlijk werk is want de kans op een ongeval is vier keer zo groot als in de bouw. De Arbeidsinspectie stelt dit vast na inspecties bij ruim 270 korpsen.

Te weinig verbetering
Vergeleken met eerdere controles in 2000 is er nog te weinig verbeterd. In totaal zagen de inspecteurs 675 overtredingen. Alleen als de korpsen goed in kaart brengen wat er mis kan gaan bij de inzet, kunnen ze de juiste maatregelen nemen en het personeel doordringen van de risico’s. Die zijn groot: bij bluswerk, hulpverlening en oefeningen vallen jaarlijks gemiddeld twee doden en tientallen gewonden.

Risico’s bij duikers
Ook het werk van de duikers is riskant. Vorig jaar kwam er bij een oefening in Urk een duiker om het leven. Bij het duiken bleken de eerste-hulpuitrustingen niet altijd te voldoen, ontbraken voorzieningen om te communiceren, diepte te meten of waren er geen waterkaarten of instructies.

Beschermingsmiddelen niet altijd in orde
Het brandweerpersoneel is vaak slecht beschermd tegen vallen van grotere hoogte. Ook voldoen de beschermingsmiddelen zoals een zwemvest, adembescherming, harnasgordel, lijnen en hijsbanden niet altijd aan de keuringseisen of zijn ze niet goed onderhouden.

Te nemen maatregelen
Naar aanleiding van de controles heeft de Arbeidsinspectie de sector gevraagd welke maatregelen die neemt om de situatie te verbeteren. De sector is immers zelf verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding werken inmiddels samen aan de professionalisering van de brandweer.

Zij ondernemen actie om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, onder meer door bijscholing. De VNG gaat gemeentebesturen erop wijzen dat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat brandweermensen goed zijn opgeleid en werken met veilig materieel. De brancheorganisatie gaat korpsen helpen de veiligheid te verbeteren, onder andere door kennis te bundelen en te verspreiden.

De Arbeidsinspectie houdt de vinger aan de pols en zal binnen enkele jaren controleren of genoeg maatregelen zijn genomen om de veiligheid te vergroten.
Provincie:
Tag(s):