woensdag, 12. november 2008 - 14:26

Burgerinitiatief tegen megastal haalt bakzeil bij provincie

Maastricht

De Provincie Limburg gaat het Reconstructieplan voor de vestiging van megastallen in Noord-Limburg niet aanpassen. Dit zegt zij vandaag na aanleiding van het ingediende burgerinitiatief van inwoners van Grubbenvorst. In het burgerinitiatief wordt verzocht het Reconstructieplan zodanig aan te passen dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven in Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). De voorwaarden richten zich met name op de schaalgrootte en effecten op milieu en volksgezondheid.

De realisatie van moderne megastallen in daartoe aangewezen LOG’s en de hiermee gepaard gaande sanering van verouderde bedrijven op locaties bij natuurgebieden en woonkernen, is immers juist de gewenste ontwikkeling die met het Reconstructieplan word beoogd. De nadere invulling van de landbouwontwikkelingsgebieden door gemeenten geeft ook geen aanleiding tot aanvullende voorwaarden; de betrokken gemeenten doorlopen bij initiatieven voor nieuwvestiging een zorgvuldig besluitvormingsproces waarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen en getoetst wordt aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van dierwelzijn, milieu en volksgezondheid. Deze wet- en regelgeving is overigens geen bevoegdheid van Provinciale Staten maar van de Rijksoverheid.

Gedeputeerde Staten achten het niet wenselijk om grenzen te stellen aan de economische omvang van een bedrijf of enkel bedrijven toe te staan die voedsel produceren voor de eigen regio. Het gaat er immers om wat de effecten van een bedrijf op zijn omgeving zijn, waarbij een grootschalig bedrijf dat over de modernste technieken beschikt vaak minder overlast veroorzaakt dan een klein verouderd bedrijf. Bovendien is het niet realistisch om te stellen dat een voedselkringloop in de eigen regio tot de mogelijkheden behoort. In de praktijk blijkt dat schaalvergroting juist mogelijkheden biedt om tot meer gesloten bedrijfsstructuren te komen en het aantal transportbewegingen te beperken.

Met dit standpunt sluiten Gedeputeerde Staten aan bij de adviezen over megastallen die afgelopen jaar op verzoek van de Tweede Kamer zijn uitgekomen. De algemene conclusie uit deze onderzoeken is dat ten opzichte van de bestaande intensieve veehouderijbedrijven de ontwikkeling van megastallen juist kansen biedt op het gebied van milieu, landschap en dierwelzijn.
Provincie:
Tag(s):