vrijdag, 9. mei 2008 - 21:47

Burgerinitiatief tegen megastallen van start

Grubbenvorst

Vrijdag 9 mei is Vereniging Behoud de Parel in Grubbenvorst gestart met het Burgerinitiatief vóór de zogenaamde "boerenlandbouw" (grondgebonden landbouw door gezinsbedrijven) en tegen mega-mega varkens- en kippenbedrijven. Met het Burgerinitiatief zet Behoud de Parel dit onderwerp op de agenda van Provinciale Staten van Limburg, onder het motto: “Ja� tegen
Boerenlandbouw – “Nee� tegen megabedrijven. Op zondag 11 mei wordt tijdens de Aspergemarkt in Grubbenvorst gestart met het verzamelen van de eerste handtekeningen.

Het burgerinitiatief van Vereniging Behoud de Parel werd kort toegelicht en
daarna onthulden de gemeenteraadsleden Thijs Coppus (SP) en Birgit Op de
Laak (PvdA) een spandoek op een hoge stellage langs de A73, waarmee Behoud
de Parel zichtbaar wil maken hoe hoog het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij
Grubbenvorst wordt: 14 meter hoog! De officiële start werd muzikaal
opgeluisterd door Pieter Simons en compagnons, die het actielied “Zeker neet
doon� ten gehore brachten.

De directe aanleiding voor het Burgerinitiatief is de komst van dit Nieuw
Gemengd Bedrijf naar Grubbenvorst. Maar ook elders in Limburg en Nederland
zijn initiatieven genomen om te komen tot mega-mega varkens- en
kippenstallen, die veel protest oproepen vanuit de bevolking. De protesten
richten zich met name op de stank- en geluidsoverlast, de risico’s voor de
volksgezondheid (m.n. fijnstof), de verkeersoverlast, de aantasting van het
open landschap en aandacht voor welzijn van mens en dier. Gepleit wordt vóór
een boerenlandbouw en een platteland met toekomst, waarbij voedselproductie, natuur en ruimte met elkaar in balans zijn.

Met het Burgerinitiatief, het tweede in Limburg, kunnen (minimaal) 1500
kiesgerechtigde Limburgers een voorstel plaatsen op de agenda van
Provinciale Staten. In het geval van het Burgerinitiatief van Behoud de
Parel wordt voorgesteld om te komen tot een bijstelling van de reconstructie
in Limburg. De Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) moeten – als het aan de
initiatiefnemers ligt – voldoen aan een aantal voorwaarden, die er kort
samengevat op neer komen, dat er een plafond gesteld wordt aan de grootte
van het bedrijf, dat de voedselproductie zicht richt op de omringende regio
(de omringende Europese landen), dat er geen grootschalige agro-industriële
bedrijven komen op het platteland, dat de gemeentelijke overheid
voorafgaande aan het opstellen van inrichtingseisen voor een LOG onderzoek
doet naar de milieu- en gezondheidseffecten van de vestiging van bedrijven
en tenslotte dienen de bedrijven die zich in het LOG vestigen, grondgebonden
bedrijven zijn.
Provincie:
Tag(s):