donderdag, 10. januari 2008 - 8:44

ChristenUnie wil helderheid rol provincie bij project hart van Dieren

Gelderland

Om een project goed te kunnen monitoren is het noodzakelijk om de verschillende rollen van de Provincie bij het Project Hart van Dieren helder in beeld te brengen en zo nodig de huidige structuur aan te passen; aldus ChristenUnie fractievoorzitter Martin Schuurman in de Statenvergadering van woensdag 9 januari j.l.

In september maakte de stuurgroep Hart van Dieren bekend dat er een tekort van ruim 40 miljoen Euro ontstaat als de plannen ongewijzigd uitgevoerd worden. Dit is bijna 40 miljoen Euro meer dan het geraamde tekort van 2005 wat toen geschat was op 2,4 miljoen Euro. Het verschil wordt veroorzaakt door meerdere factoren.

Zo zijn er ontwikkelingen die te maken hebben met stijging van opdrachtgeverkosten, de verwerving van percelen, de kosten van het spoor, de weg en de tunnel (infrabundel), de kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkeling, inflatie en nog enkele onvoorziene zaken aldus het projectbureau Hart van Dieren in haar persbericht van 2 november j.l.

De Provincie Gelderland is in verschillende rollen betrokken bij het project Hart van Dieren, zo is de provincie belanghebbende partij, maar levert zij ook de voorzitter van de stuurgroep en levert de provincie ook de directeur van de projectorganisatie. De ChristenUnie wil die onderscheidende verantwoordelijkheden nu helder in beeld laten brengen en zonodig dient de structuur in de toekomst aangepast te worden.

De ChristenUnie heeft tevens via de motie het college van Gedeputeerde Staten verzocht om alle voorzitterschappen van de Gedeputeerde binnen de diverse stuurgroepen in beeld te brengen, en ook de rol van de provincie binnen deze projecten inzichtelijk te maken, de wenselijkheid te evalueren en de uitkomsten voor te leggen aan Provinciale Staten.

Provinciale Staten van Gelderland sprak al eerder op 12 december en 2 januari j.l. tijdens een commissie behandeling uitgebreid over de inhoud van het project en de rapportage van het bureau Berenschot. Het is nu aan de stuurgroep en vervolgens aan Gedeputeerde Staten van Gelderland om te komen met een duidelijke analyse van het gelopen proces en een plan van aanpak voor de toekomst van het project. De motie die door de ChristenUnie vandaag werd ingediend mede met de enkele andere partijen waarin gevraagd wordt om een grondige analyse van het project werd statenbreed aangenomen.

De ChristenUnie is van mening dat met de uitkomsten van het rapport, een reactie van de stuurgroep te samen met een inhoudelijke reactie van Gedeputeerde Staten we een goed vervolg moeten kunnen geven aan het project Hart van Dieren in welke vorm dan ook.
Provincie:
Tag(s):