woensdag, 23. januari 2008 - 13:11

Cliëntenraad Assen komt op voor minima

Assen

In de gemeente Assen is sinds februari van het afgelopen jaar een cliëntenraad actief. Het gaat om een onafhankelijk adviesorgaan dat de belangen behartigt van cliënten van de sociale dienst en mensen met een minimuminkomen. Voor het komende jaar stelt het college 10.000 euro beschikbaar voor het functioneren van deze raad.

De cliëntenraad Assen kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over alle onderwerpen die in het college aan de orde komen over sociale zaken. Het gaat hierbij om het minimabeleid en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstanden en de dienstverlening door de ISD. De raad behandelt geen individuele klachten, maar brengt klachten en opmerkingen die zich vaker voordoen in bij het college.

Het bestuur van de cliëntenraad Assen bestaat op dit moment uit zeven personen: vijf leden uit de doelgroep van uitkeringsgerechtigden, een vertegenwoordiger van de FNV en een lid van het Uitkeringsgerechtigden Beraad Assen (U.B.A). Voorlopig voorzitter is Martin Starkenburg. De raad vergadert maandelijks.

De gemeente ondersteunt het initiatief door geld beschikbaar te stellen voor voorlichting, organisatie, reiskosten etc. Ook stelt de gemeente vergaderruimte ter beschikking.

De cliëntenraad stelt ieder jaar een begroting op en brengt jaarlijks verslag uit over het afgelopen jaar.
Provincie:
Tag(s):