dinsdag, 7. oktober 2008 - 10:54

Code voor professioneel handelen van de overheid

Den Haag

Er komt een code voor professioneel en betrouwbaar handelen van de overheid. Op initiatief van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een werkgroep van bestuurders en leidinggevenden bij de overheid een concept voor zo’n code voor goed openbaar bestuur opgesteld.

De werkgroep is gestart met een consultatieronde.

De code wordt ontwikkeld omdat de minister het van belang vindt continu aandacht te besteden aan de professionaliteit en betrouwbaarheid van overheidsorganisaties als Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Bij deze organisaties werken vele duizenden mensen en gaan vele miljarden euro’s om. De beginselen van ‘deugdelijk overheidsbestuur’die in de code worden vermeld zijn:

1.openheid en integriteit;
2.goede dienstverlening;
3.participatie;
4.doelgerichtheid en doelmatigheid;
5.rechtmatigheid en rechtvaardigheid;
6.zelfreinigend en lerend vermogen;
7.verantwoording.

Zowel voor de medewerkers als voor de burgers moet duidelijk zijn hoe deze beginselen in praktijk worden gebracht.

De koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg worden uitgenodigd schriftelijk hun advies uit te brengen aan de werkgroep. Verder kunnen bestuurders en leidinggevenden uit het openbaar bestuur de concept code bespreken in ronde tafelgesprekken. Ook vinden onderzoeken plaats onder ambtenaren en burgers.

Het consultatietraject duurt tot eind november. De werkgroep biedt naar verwachting in januari 2009 de code en een begeleidend advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan. In dit advies zal de werkgroep ook aangeven hoe de uitkomsten van het consultatietraject in de code en het advies zijn verwerkt.
Provincie:
Tag(s):