dinsdag, 24. juni 2008 - 21:31

Coevorden gaat strenger handhaven

Coevorden

De gemeente Coevorden gaat de komende periode strenger handhaven. Het doel daarvan is door constant toezicht het aantal klachten van burgers te verminderen. Door te handhaven wordt de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van de fysieke leefomgeving gewaarborgd.

Aangezien het handhaven van alle wetten en regels gelijktijdig onmogelijk is, zijn de volgende prioriteiten voor de rest van het jaar vastgesteld:

Verwijderen van illegaal geplaatste reclame-uitingen; Terugdringen van permanente bewoning van recreatieverblijven; Houden van toezicht en controle op milieu en brandveiligheid; De controle en handhaving op geluidsoverschrijdende activiteiten intensiveren; De controle op grondstromen (alle handelingen met grond zoals graven en vervoer) uitbreiden om mogelijke vervuiling van terreinen te voorkomen; Controle en verwijdering van tijdelijke bouwwerken; Controle en verwijdering van illegaal geplaatste antennemasten.

Als inspecteurs van de gemeente constateren dat een inwoner of bedrijf zich niet aan de regels of voorschriften houdt, waarschuwt de gemeente deze overtreder eerst. Op dat moment wordt duidelijk gemaakt welke regels of wettelijke voorschriften niet worden nageleefd en wat er nodig is om de overtreding te beëindigen.

Als de overtreding na de waarschuwing niet wordt beëindigd, gaat het college van burgemeester en wethouders handhaven. Zo kan het college bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom opleggen. Met bestuursdwang dwingt de gemeente af dat een overtreding wordt beëindigd en de eventuele schade wordt hersteld. Het college kiest bestuursdwang als er sprake is van een spoedeisende situatie of als een dwangsom geen einde maakt aan de overtreding. Een dwangsom houdt in dat een overtreder verplicht is om binnen een bepaalde termijn de overtreding ongedaan te maken. Als hij die termijn overschrijdt, moet hij voor elke dag of week dat de overtreding plaatsvindt een bepaald bedrag betalen.
Provincie:
Tag(s):