zaterdag, 14. juni 2008 - 22:36

Coevorden wil blik op de toekomst richten

Coevorden

Welke ontwikkelingen komen op de gemeente Coevorden af? Hoe willen we daarop inspelen? Hoe zorgen we voor samenhang in dat beleid? In de Toekomstvisie Coevorden wil het college van B en W op deze vragen antwoorden geven. Het college wil de Toekomstvisie samen met experts, belangengroeperingen, inwoners, de politiek en interne organisatie gaan invullen.

Op dit moment wordt op allerlei fronten geïnvesteerd in de toekomst van Coevorden. Er ligt een zeer ambitieus bestuursprogramma voor de periode tot 2010. Van een grootscheepse vernieuwing van het stadscentrum tot het leefbaar houden van woonwijken en de uitvoering van het Wmo-beleid. In haar Missie geeft het college aan dat ze een actieve bijdrage wil leveren aan een duurzame samenleving en wil meewerken aan het scheppen van een wereld die aan komende generaties een goede toekomst biedt.

Veel ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook voor de langere termijn gevolgen voor de gemeente. Hoe gaat de gemeente om met de demografische ontwikkeling, het krimpscenario? Gaan we actief inwoners werven, laten we krimp toe of pakken we het anders aan? En welke gevolgen heeft de demografische ontwikkeling voor de economische groei in de gemeente Coevorden?

Door nu een goede Toekomstvisie te ontwikkelen is de gemeente Coevorden beter voorbereid op deze ontwikkelingen en kan ze vroegtijdig de koers gaan bepalen. Ook kunnen met behulp van de Toekomstvisie betere keuzes gemaakt worden als de ambities verder gaan dan de financiële reikwijdte.

De gemeente Coevorden wil zo breed mogelijk naar de toekomst kijken. Om de visie te formuleren worden trends gecombineerd met feiten, harde cijfers en de uitkomsten van creatieve sessies. Dan worden ook de dilemma’s duidelijk die bepalend zijn voor de toekomst. Deze dilemma’s moeten een discussie opleveren voor de te volgen koers die uiteindelijk uitmondt in diverse scenario’s voor de toekomst. Het college wil nadrukkelijk samen met de inwoners, junior en senior, naar de toekomst kijken. Van bedrijven tot maatschappelijke organisaties.Ook scholen moeten hierbij betrokken worden.

De eerste verkennende stappen zijn inmiddels gezet door het college. Eind 2009 wordt de Toekomstvisie aan de gemeenteraad voorgelegd.
Provincie:
Tag(s):