vrijdag, 11. april 2008 - 21:19

College presenteert visie op toekomstige ruimtelijke ontwikkeling stadshart

Almere

Nu de uitvoering van het Masterplan voor het stadshart vrijwel is afgerond, ontstaat de noodzaak tot een ruimtelijke visie voor de oudere en aangrenzende delen van het centrum. Deze visie geeft aan hoe het stadshart verder wordt gecompleteerd en hoe kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

In de notitie, met de titel ‘Het vervolg’, schetst het college de toekomstige ontwikkelingen mede aan de hand van referentiebeelden.

De visie richt zich op drie verschillende ‘tijdshorizonnen’ (termijnen waarop de plannen betrekking hebben):
Over een periode van 20 jaar: positioneren
Het uitgangspunt is dat het centrum van Almere Stad hét centrum is en blijft voor geheel Almere. Goede ontsluiting en verbinding met de regio zijn cruciaal.

Over 12 jaar: verbinden
De verbinding van het stadshart met de directe omgeving staat centraal. De randgebieden geven mogelijkheden voor een hechter centraal gebied met een mengeling van verschillende milieus: stadshart, stedelijke woonbuurten, aanloopzones met gemengde bedrijvigheid e.d.

Over 2 jaar: activeren
Het volledig laten functioneren van het stadshart is de belangrijkste doelstelling voor de korte termijn. Het afmaken van voorgenomen projecten is van groot belang. De openbare ruimte speelt bij het activeren een grote rol. Een programmering van activiteiten, het creëren van specifieke plekken en het creëren van differentiatie in sfeer en identiteit zijn belangrijk.

Drie zones met speciale mogelijkheden
In de ontwikkelvisie benoemt het college ook een drietal zones met speciale potentie in het stadshart. Deze drie ontwikkelzones zijn rijk aan openbare ruimten en publieke voorzieningen, hebben elk een duidelijk eigen karakter en herbergen veel mogelijkheden die versterkt zouden moeten worden. Het gaat dan over het Stationskwartier, de pleinenzone en de weerwaterzone. De zones krijgen een extra stedenbouwkundig accent door hier meer hoogbouw te situeren.

De nu gepresenteerde visie dient als bouwsteen voor het op te stellen gebiedsprogrammaplan. Tevens vormt het een bijdrage voor de discussie over de Structuurvisie Almere 2030.
Provincie:
Tag(s):