woensdag, 27. augustus 2008 - 21:01

College stopt bestemmingsplan havengebied

Urk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk heeft besloten om de bestemmingsplanprocedure voor het havengebied (plan Fa´rus) niet voort te zetten.

Dit houdt in dat de bebouwing, zoals die in het plan Fa´rus werd voorgesteld, niet doorgaat. Economische ontwikkelingen in de haven en inspraakreacties geven aanleiding tot dit besluit.

Uit de reacties, zowel van de inwoners als van de andere overheden, blijkt een groot spanningsveld tussen het wonen in de toekomst in het havengebied en de economische en toeristische ontwikkeling binnen dit gebied. Daarnaast vormt het buitendijks bouwen een complicerende factor, waardoor op korte termijn de vaststelling van het bestemmingsplan zal worden gestagneerd.

Het plan Fa´rus dateert uit 2000. In de tussentijd hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Was in 2000 het idee dat de economische ontwikkelingen – als gevolg van de maatregelen op het gebied van de visserij – stil zouden staan c.q. zouden afnemen, momenteel blijken de economische ontwikkelingen als gevolg van de groei van de maritieme sector juist te zijn toegenomen.

Deze economische groei in het havengebied gaat nog steeds door. Hierdoor komt het spanningsveld wonen/economische ontwikkeling extra onder druk te staan. Daarbij betrekkend de reacties van de andere overheden en het lokale bedrijfsleven, is het college tot de conclusie gekomen dat binnen afzienbare tijd het plan Fa´rus niet kan worden gerealiseerd in het havengebied.

Vandaar dat het college besloten heeft de bestemmingsplanprocedure niet voort te zetten. De gemeenteraad zal dit voorstel op 25 september aanstaande worden gedaan. De ontwikkelaar is inmiddels op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):