maandag, 17. maart 2008 - 15:56

Commmissie Lodders doet voorstellen ter versterking positie provincies

Den Haag

Provincies concentreren zich op het ruimtelijk-economisch domein en op cultuur en laten zorg en welzijn primair over aan gemeenten. Dat is een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘Ruimte, Regie en Rekenschap’ van de Commissie decentralisatievoorstellen provincies onder leiding van Tineke Lodders.

Dit rapport is vandaag aan minister Ter Horst van BZK en voorzitter Franssen van het IPO aangeboden. De commissie doet op vijf beleidsterreinen (wonen/VROM/WWI, werken/EZ, platteland en cultuur/LNV en OCW, mobiliteit/ V&W en bestuur/BZK) voorstellen om taken die nu nog door de rijksoverheid worden uitgevoerd over te hevelen naar provincies.

Uitgangspunt is dat de rol van de provincies in de regio wordt verstevigd, er minder bestuurlijke drukte is en de provincies zich meer focussen op hun kerntaken. Voor een goed functionerende overheid is wederzijds vertrouwen en een eenduidige rol – en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de drie overheidslagen de basis, aldus de commissie.
Provincie:
Tag(s):