dinsdag, 15. april 2008 - 12:43

Controle brandveiligheids-eisen brandweer-kazernes onvoldoende

Den Haag

Naleving en controle van brandveiligheidseisen en milieuregels in gemeentelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, de brandweerkazerne maar ook scholen, sportterreinen en bibliotheken is onvoldoende. De gemeenteraad houdt niet of nauwelijks toezicht op colleges van B&W die deze taak moeten uitvoeren.

Dat blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie bij een steekproef van 30 gemeenten. Een gemiddelde gemeente is verantwoordelijk voor 30 tot 60 inrichtingen.

In 2005 is door de VROM-Inspectie en de VNG de ‘Handreiking gemeentelijke inrichtingen’ opgesteld en zijn gemeenten uitgedaagd om het naleefgedrag van hun inrichtingen aan de gemeenteraad te rapporteren. Ook is toen een administratieve controle en een toezichtsactie aangekondigd.

De VROM-Inspectie heeft 60 locaties bezocht. In 26 van de 60 locaties wordt er één of meer van de milieuvoorschriften overtreden. In 17 van de 60 locaties wordt er één of meer van de gebruiksvoorschriften overtreden. In slechts 17 van de 60 locaties is géén overtreding van gebruiks- of milieuvoorschriften geconstateerd. Overigens gaat het bijna nooit om grote, risicovolle overtredingen. Opvallend detail is dat overtredingen van de brandveiligheidsvoorschriften vooral werden aangetroffen in brandweerkazernes, en in gemeentehuizen.

De milieuhandhaving gebeurt planmatig en kwalitatief goed, constateert de VROM-Inspectie. Maar slechts tien procent van de onderzochte gemeenten voldoet aan de rapportageplicht die de Wet Milieubeheer hen oplegt. Bij bouwen en ruimtelijke ordening is zowel de handhaving in de praktijk als de rapportage erover een stuk minder.

De beheerder speelt, zoals altijd, een sleutelrol bij de naleving. Een aantal beheerders van gemeentelijke inrichtingen toonde zich weinig betrokken bij het naleven van voorschriften. Hier valt nog veel winst te behalen.

Gemeenten vinden het vanzelfsprekend dat zij gemeentelijke inrichtingen net zo behandelen als gewone inrichtingen. Ze ervaren dan ook geen ‘dubbele petten’-probleem bij het toezicht houden. De voorbeeldfunctie vinden zij wel erg belangrijk. Uit de overtredingen die geconstateerd zijn, blijkt echter dat gemeenten niet serieus invulling geven aan die voorbeeldfunctie. Minister Cramer van Ruimte en Milieu spreekt de gemeenten aan op het vervullen van die voorbeeldfunctie, rijft zij in de brief waarmee ze het rapport aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Provincie:
Tag(s):