donderdag, 17. april 2008 - 19:37

Convenant voor schone vrachtauto's in Zuid-Limburg

Meerssen

De wethouders Hazeu, Smeets en Guyt van de tripoolgemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen hebben donderdag in Meerssen het convenant stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering ondertekend. De gemeenten haken hiermee aan bij het landelijk convenant tussen het rijk en de vertegenwoordigers van transporteurs. In dit convenant hebben overheden en bedrijfsleven afspraken gemaakt over het stimuleren van stille en schone vrachtauto’s en het per gemeente instellen van milieuzones. Een milieuzone is een gebied in een stad, waar toegangsbeperkingen gelden voor oudere (vieze) vrachtauto's. De drie steden willen hiermee een positieve bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit om zo het stedelijk leefmilieu te verbeteren. Om te komen tot het instellen van een milieuzone moeten de volgende stappen worden doorlopen: onderzoek naar het bevoorradingsprofiel in de stad, kentekenonderzoek om na te gaan of de vrachtwagens vies of schoon zijn, milieueffecten in kaart brengen en een kosten-batenanalyse maken. Het doorlopen van de stappen moet leiden tot een verantwoorde en doelmatige inzet van de milieuzone. In Maastricht zijn inmiddels twee milieuzones ingevoerd op de Ambyerstraat en de Meerssenerweg

De drie steden streven naar een toename van de inzet van schone en stille voertuigen. Daarnaast hebben de partijen ook afgesproken te onderzoeken hoe stadsdistributie kan bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit. Een goed stadsdistributie systeem beperkt immers het aantal ritten in de stad en heeft daardoor een positief effect op de leefbaarheid. Daarnaast willen de gemeenten hun eigen wagenpark zoveel als mogelijk laten bestaan uit milieuvriendelijke wagens. Binnen hun gemeente willen ze een aardgasvulstation realiseren en groenvoorzieningen aanleggen voor het binden van fijn stof. Het stimuleren van het fietsverkeer en het openbaar vervoer zijn eveneens maatregelen die passen de luchtkwaliteitsplannen van de drie gemeenten.
Provincie:
Tag(s):