vrijdag, 30. mei 2008 - 9:11

Criminaliteit in het bedrijfsleven neemt verder af

Den Haag

De criminaliteit in de bouw- en de transportsector, de horeca, de detailhandel en de zakelijke dienstverlening is afgenomen sinds 2004. Dit blijkt vrijdag 30 mei uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven, een onderzoek dat sinds 2004 jaarlijks wordt gedaan in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. In de monitor staat hoe vaak bedrijven het slachtoffer zijn geworden van criminaliteit.

Ook de totale schade als gevolg van diefstal, inbraak, vernieling en geweld is met 18% gedaald van 686 miljoen euro in 2004 tot 565 miljoen euro in 2007. Sinds 2004 neemt de criminaliteit gericht tegen de vijf onderzochte sectoren af, al was de daling in 2007 minder sterk dan in 2005 en 2006.

De tevredenheid over het handelen van de politie nam in de horeca, detailhandel en zakelijke dienstverlening toe en bleef constant voor de sectoren bouw en transport.

Het onderzoek geeft ook inzicht in de preventieve maatregelen die bedrijven nemen en in de tevredenheid van bedrijven over de interventies van de politie. Van alle bedrijven in de sectoren detailhandel en horeca werd in 2007 respectievelijk 45% en 43% het slachtoffer van één of meerdere vormen van criminaliteit.

In de transportsector was dit 34% van de bedrijven, in de bouw 27% en in de zakelijke dienstverlening 24%. In alle sectoren is hiermee sprake van een aanzienlijke vermindering ten opzichte van 2004.

Tevredenheid politieoptreden
De tevredenheid over het optreden van de politie is sinds 2004 toegenomen. In de detailhandel (57% tevreden), de horeca (61%) en in de zakelijke dienstverlening (54%) is sprake van een significante stijging.

In de bouw- en de transportsector echter, veranderde dit percentage niet aantoonbaar (beiden 44% tevreden). In vergelijking met 2004 is het percentage van bedrijven dat van een delict melding maakt en/of aangifte doet bij de politie niet significant veranderd.

Veruit de meeste bedrijven zijn zich terdege bewust van de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit: 64 tot 81% van de onderzochte bedrijven neemt preventieve maatregelen. Meestal gaat het om het inzetten van technische middelen, zoals het plaatsen van (extra) alarmen en extra sloten.
Provincie:
Tag(s):