woensdag, 12. november 2008 - 22:30

De beheervisie voor de rijksmonumentale parken Sonsbeek

Arnhem

De beheervisie voor de rijksmonumentale parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem is vastgesteld door het college van b&w. De grote lijnen van de vorige visie die uit 1994 stamt, zijn vastgehouden. Doel van de beheervisie is vooral het in stand houden van de rijksmonumenten. Binnen de visie is ook ruimte voor het verder uitbouwen van natuurwaarde en recreatief gebruik.

De visie vormt de basis voor de monumentenvergunning en schept kaders voor het ruimtelijke beeld van het park voor de beheerders en de gebruikers. De visie is te downloaden op www.arnhem.nl.

De parken waren ooit landgoederen waarop buitenplaatsen voor de welgestelden lagen. De parken behoren nu, mede door de rijksmonumentale waarde, tot de belangrijkste groengebieden in Arnhem. De totale oppervlakte is 200 ha. De parken zijn voor Nederland historisch belangrijke en uniek, met relatief gave buitenplaatsen. De hoogteverschillen zijn bepalend voor de landschappelijke structuur. Het landschap bestaat uit bossen, lanen en bijzondere bomen, de Jansbeek en de vijvers met watervallen en fonteinen en monumentale gebouwen.

De parken worden intensief gebruikt en zijn echte stadsparken. Er zijn diverse recreatieve mogelijkheden en er vinden tal van activiteiten en evenementen plaats op stadsniveau en zelfs op internationaal niveau, waaronder de Sonsbeektentoonstelling. De rijksmonumentale waarde en de hoge gebruiksintensiteit stellen hoge eisen aan de beheerders, de beleidsmakers en de gebruikers. De beheervisie schept hiervoor de kaders.

Binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kaders streeft de gemeente naar een zo groot mogelijke soortenrijkdom aan planten en dieren in de parken. Er zijn bloemrijke weides,waar veel insecten op af komen. En op de bouwlanden en weidegronden is het streven om agrarisch natuurbeheer te realiseren.

Sonsbeek is een parkbos met statige bomen, met vooral beuken. De andere parken kennen een bos met natuurontwikkeling. Dit bos heeft een gevarieerde structuur van verschillende boom- en struiksoorten. Ook de bronbossen kennen een natuurlijke samenstelling van bomen en struiken, waaronder elzen en essen, en een rijke kruidenvegetatie. Veel vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen vinden een leef- en verblijfplek in deze typen bossen.
Provincie:
Tag(s):