maandag, 21. januari 2008 - 11:02

Deel werkzaamheden Polderhoofdkanaal opnieuw van start

Drachten

De overheden hebben besloten om een deel van de werkzaamheden, die nodig zijn voor de heropening van het Polderhoofdkanaal, weer op te starten per maandag 21 januari. Het betreft de niet ‘ontheffingsplichtige’ werken, zoals het restaureren van de Zuidersluis, het aanpassen van de voetgangersbrug en het ophogen van de wegen naar de bruggen.

De afgelopen periode is er meerdere keren overleg geweest tussen de overheden en Friese Milieufederatie en de Fryske Feriening foar Fjildbiology. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk laten opstellen van een onafhankelijk advies door Altenburg & Wymenga. Dit advies wordt eind januari verwacht, de organisaties zullen zich dan beraden op de inhoud.

De partijen hebben afgesproken zich maximaal te zullen inzetten voor een goed eindresultaat. In het advies van Altenburg & Wymenga moet dan een pakket aan maatregelen liggen dat enerzijds de natuurwaarden voldoende in stand houdt en anderzijds voldoende mogelijkheden biedt voor de watersport. Op basis hiervan wordt het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gevraagd een aangepaste ontheffing te verlenen.

Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie van Oosterhof Holman uit Harlingen en Knol uit Akkrum. Aanwonenden van het kanaal en direct betrokken organisaties worden inmiddels met een nieuwsbrief geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):