dinsdag, 27. mei 2008 - 22:24

Deltaraad benoemt Joost Schrijnen tot Programmadirecteur

Zeeland

Per 1 september 2008 wordt prof.Ir.Joost Schrijnen benoemd tot programmadirecteur van de Deltaraad.De programmadirecteur krijgt als belangrijkste opgave concrete stappen voor te bereiden naar een robuuste, veilige en klimaatbestendige zuidwestelijke Delta.

Daarbij wordt voortgebouwd op hetgeen de Deltaraad tot nu toe aan bestaande toekomstvisies heeft vastgesteld. De heer Schrijnen wordt ondersteund door een nog op te richten programmabureau dat bestaat uit specialisten en vertegenwoordigers van de Deltaraadpartijen.

De programmadirecteur rapporteert rechtstreeks aan de Deltaraad en treedt op als eerste adviseur. Daarbij zal hij regelmatig afstemmen met de ambtelijke top van de deelnemende bestuursorganen. De Deltaraad bestaat momenteel uit bestuurders van de Provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In voorkomende gevallen zal de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat persoonlijk deelnemen aan de vergaderingen van de Deltaraad.

De Deltaraad is opgericht om te komen tot een duurzame en klimaatbestendige Delta. Dit staat onder druk door de ecologische en economische schaduwkanten van de Deltawerken en door de gevolgen van de klimaatsveranderingen.

Joost Schrijnen is 60 jaar en woont in Rotterdam. Momenteel werkt hij als directeur Structuurvisie Almere 2030+. Hij blijft adviseur van het college van B&W van de gemeente Almere, daarnaast is hij deeltijd hoogleraar Stedebouwkundig ontwerpen Stad en Regio aan de Technische Universiteit Delft. Voor 2006 vervulde hij de functies van Directeur Ruimte en Mobiliteit bij de Provincie Zuid-Holland en directeur Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam.

De Deltaraad is zeer ingenomen met de komst van de heer Schrijnen als Programmadirecteur. Zijn uitgebreide kennis, ervaring en netwerk zijn van groot belang voor deze belangrijke opdracht.
Provincie:
Tag(s):