woensdag, 10. december 2008 - 21:54

Derde fase sanering asbestwegen volgend jaar van start

Goor

De uitvoering van de Saneringsregeling asbestwegen derde fase gaat volgend jaar van start. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM), de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeenten Hof van Twente en Harderwijk hebben in een Bestuursakkoord vastgelegd dat zij hierbij nauw gaan samenwerken.

Dit alles moet er toe leiden dat in de periode 2009-2011 een groot aantal asbestwegen en bodemlocaties wordt gesaneerd in de omgeving van Goor en Harderwijk.

Saneringsregeling asbestwegen derde fase
De aanwezigheid van asbest in wegen (en erfverhardingen) brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De overheid wil dit risico zoveel mogelijk beperken en heeft de afgelopen jaren eigenaren van wegen waarin asbest voorkomt, financieel ondersteund bij het saneren ervan.

Met de Saneringsregeling asbestwegen derde fase heeft de minister van VROM aan particuliere eigenaren van asbestwegen in de omgeving van Hof van Twente en Harderwijk de laatste keer de mogelijkheid geboden om deze, op kosten van het rijk, te laten saneren. In 2006 konden eigenaren zich hiervoor aanmelden.

Circa 1950 mensen hebben toen een asbestlocatie gemeld. De uitvoering van de regeling zal plaatsvinden in de periode 2009-2011 en is in handen gelegd van het ‘Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen derde fase’. Eigenaren van wegen die niet zijn aangemeld voor één van de saneringsregelingen moeten de sanering op eigen kosten uitvoeren. De VROM Inspectie zal hier de komende jaren actief op toezien.

Bestuursakkoord
In het Bestuursakkoord ‘Sanering asbestwegen derde fase’ dat op 9 december 2008 door het ministerie van VROM, de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeenten Hof van Twente en Harderwijk is ondertekend, verklaren deze overheden nauw samen te werken aan een adequate uitvoering van deze saneringsregeling.

Het werk wordt zo goed als mogelijk afgestemd met lopende saneringen in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen tweede fase, om de overlast voor belanghebbenden zoveel mogelijk te beperken.

Tevens is overeengekomen om een 450-tal bodemlocaties, die grenzen aan de te saneren asbestwegen, tegelijkertijd te saneren op grond van de Wet bodembescherming.

Stuurgroep en projectbureau
De partijen hebben gezamenlijk een stuurgroep ingesteld, onder voorzitterschap van gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel, die toeziet op een voortvarende aanpak. Diegene die zich gemeld hebben voor de saneringsregeling asbestwegen derde fase ontvangen nadere informatie van het projectbureau.
Provincie:
Tag(s):