zaterdag, 13. september 2008 - 12:24

Deventer bouwt 450 woningen per jaar

Deventer

De gemeente Deventer heeft bevolkings- en huishoudensprognoses opgesteld. Deze prognoses geven aan dat gemiddeld 430 tot 450 woningen netto per jaar nodig zijn voor het groeiend aantal huishoudens.
Dit heeft de gemeente vrijdag 12 september laten weten.

Aan de gemeenteraad stelt het college van burgemeester en wethouders voor de komende tien jaar zeshonderd woningen gemiddeld per jaar bruto en 450 woningen netto (150 woningen gemiddeld per jaar sloop en vervangende nieuwbouw in de herstructureringsgebieden) te bouwen. Het zijn de kwantitatieve uitgangspunten voor het actualiseren van de Woonvisie die begin 2009 in de raad komt.

Deze cijfers komen in hoofdlijnen overeen met de ambitie in het Structuurplan 2025 (gemiddeld netto 450 woningen per jaar) en de cijfers die gehanteerd worden in de regio Stedendriehoek.

Meer koopwoningen voor doorstroming
Het aandeel huurwoningen in de bestaande woningvoorraad is tweemaal zo groot als het aantal huishoudens dat is aangewezen op een goedkope huurwoning (aandachtsgroep).

Een belangrijk deel van de goedkope huurwoningen wordt bezet door huishoudens die niet tot de aandachtsgroep behoren en die eigenlijk wel een woning zouden willen kopen. Vele van deze huishoudens wonen nu in een aantrekkelijke huurwoning.

De gemeente wil die mensen als het ware verleiden om een nieuwe woning te kopen. In de bestaande voorraad zijn daarvoor weinig mogelijkheden. Daarom stellen burgemeester en wethouders voor om bij vervangende nieuwbouw in de herstructureringsgebieden maximaal in te zetten op het bouwen van goedkope en middeldure koopwoningen met een minimum van duizend woningen (100 gemiddeld per jaar).

Voor die aantrekkelijke koopwoningen krijgen huurders voorrang. Gezien de plannen van de corporaties kan het sloopprogramma van 150 woningen gemiddeld per jaar kan als realistisch worden aangemerkt.

Wethouder Ina Adema hierover: “Het is niet altijd eenvoudig het aantal mensen dat is aangewezen op een goedkope huurwoning te huisvesten omdat de markt van de sociale huurwoningen vrij ‘vast’ zit. Om hen te kunnen huisvesten is het nodig dat er blijvend meer huurwoningen beschikbaar komen".

"Het uitbreiden van de voorraad ligt niet voor de hand omdat deze al ruim groter is dan de aandachtsgroep. De energie moet gestoken worden in het beschikbaar krijgen van meer woningen in de bestaande goedkope huurcategorie. �

Actualiseren Woonvisie
De aantallen te bouwen en te slopen woningen wil het college als uitgangspunt hanteren voor het actualiseren van de Woonvisie Deventer en als basis voor gemeentelijk beleid, zoals bijvoorbeeld voor de prognoses voor het onderwijs en voor de begroting. De gemeente betrekt de drie corporaties actief bij de actualisatie. In de Woonvisie zullen ook kwalitatieve keuzes gemaakt worden.
Provincie:
Tag(s):