maandag, 7. januari 2008 - 11:08

Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven kan van start gaan

Zuid Holland

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben het dijkversterkingsplan Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven goedgekeurd. De uitvoering van de noodzakelijke dijkversterking kan hiermee worden gestart.

Op grond van de Wet op de waterkering brengt het hoogheemraadschap, als beheerder van de dijken, vijfjaarlijks een rapportage uit over de toestand van de primaire waterkeringen. Op basis van een toets bleek het dijktracé onvoldoende hoog en stabiel. Na uitvoering van het dijkversterkingsplan zal het dijktracé weer voldoen aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau.

Voorafgaand aan dit GS-besluit hield het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard diverse informatieavonden. Ook werden op drie locaties langs het dijktracé inloopmiddagen en -avonden gehouden. Het dijkversterkingsplan moet de waterveiligheid van het gebied garanderen, waarbij de bestaande bebouwing zoveel mogelijk is ontzien. Mede hierdoor is het noodzakelijk om bomen te kappen. Tegen het kappen van de bomen hebben veel bewoners bezwaar gemaakt. GS hebben het hoogheemraadschap verzocht hier nogmaals naar te kijken.

Opnieuw kijken naar kapplan
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zal het kapplan nog een keer door een onafhankelijk adviesbureau laten inventariseren op bomen die beeldbepalend zijn. Deze inventarisatie wordt vervolgens beoordeeld door een gezamenlijke adviesgroep van Rijkswaterstaat, de provincie en het hoogheemraadschap. Zij maken een afweging op basis van de benodigde waterstaatkundige veiligheid en kosten. Dit kan er eventueel toe leiden dat waardevolle bomen kunnen worden gespaard. In overleg met de gemeenten Bergambacht en Schoonhoven worden eventuele wijzigingen in het kapplan en de kapvergunning verwerkt.

Zienswijzen
Tijdens de terinzagelegging hebben zo’n 70 particulieren en instanties zienswijzen ingediend. De meeste hadden betrekking op het kappen van bomen, het verdwijnen van recreatiestrandjes, mogelijke schade en schadevergoeding, aankoop van gronden en de compensatie van natuurwaarden. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen op grond van de Wet op de waterkering een beroep instellen bij de Raad van State.
Provincie:
Tag(s):