zaterdag, 24. mei 2008 - 8:04

Drenthe stelt voorjaarsnota 2008 vast

Assen

Het beleid, dat het college van gedeputeerde staten van Drenthe bij zijn aantreden vorig jaar heeft ingezet, begint zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2008, die het college van gedeputeerde staten deze week heeft vastgesteld.

Vanuit het Stimuleringsfonds Drentse Projecten worden diverse projecten voorgesteld. Het fonds, in het leven geroepen voor de cofinanciering van grote projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn, bevat nu een bedrag van ruim 30 miljoen euro voor nieuwe voorstellen.

Dat geld is hard nodig voor verwezenlijking van de ambities van de provincie. Op dit moment is er voor meer dan 52 miljoen euro aan plannen, die tot en met 2011 uit het fonds gefinancierd zouden kunnen worden.

Ook het Regio Specifiek Pakket (RSP) als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn biedt de provincie goede kansen. Met het geld kunnen grote investeringsprojecten worden gerealiseerd, waardoor onder meer de bereikbaarheid van delen van Drenthe aanzienlijk wordt verbeterd. Zo worden de spoorlijnen Zwolle-Assen-Groningen en Zwolle-Coevorden-Emmen verbeterd. Wel worden van de provinciale overheden en andere partners grote (financiële) inspanningen gevraagd om optimaal te kunnen profiteren van het compensatiegeld.

Om de provinciale ambities zoveel mogelijk te kunnen realiseren, moet het beschikbare geld zo scherp mogelijk worden ingezet. Dat betekent dat in de toekomst anders zal worden omgegaan met reserves. Het egaliseren van uitgaven via reserves past daar niet langer bij. Voorgesteld wordt een aantal reserves op te heffen, waardoor een bedrag van ruim 3 miljoen euro vrijkomt, dat eveneens ten goede komt aan het Stimuleringsfonds Drentse Projecten.

Zaken, waar de provincie veel aandacht aan besteedt en waarvoor geld in de Voorjaarsnota 2008 is gereserveerd, zijn onder meer de uitbreiding van het Drents Museum, het Programma Klimaat en Energie, een vitaal platteland met versterking van de land- en tuinbouw, verbetering van de digitale dienstverlening door de provincie en bevordering van de breedtesport in Drenthe. De provincie wil maximale kansen voor alle kinderen in Drenthe. Gezien de onderwijsachterstanden in Drenthe zal langdurig in het onderwijs worden geïnvesteerd.

De Sociale en Culturele Agenda uit 2007 krijgt een vervolg. Cultuur is als een magneet. Het heeft een grote aantrekkingskracht op het publiek en geeft mogelijkheden aan de ontwikkeling van Drents talent. Er is een Meerjarenexploitatieprogramma Openbaar Vervoer opgesteld om het busvervoer in Drenthe in fasen te verbeteren.

Een eenmalige gebeurtenis met internationale uitstraling is natuurlijk de Ronde van Spanje, de Vuelta, die volgend jaar in Drenthe van start gaat.

Gedeputeerde staten kondigen in de Voorjaarsnota aan oud beleid nog eens goed tegen het licht te houden, om te zien of dit kan worden ‘ingeleverd’ om nieuw beleid te ontwikkelen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de bevindingen van de Commissie decentralisatievoorstellen provincie (Lodders), die met aanbevelingen is gekomen voor een andere taakverdeling tussen rijk, provincies en gemeenten. Ook de conclusies en aanbevelingen van de Statencommissie Rol en taken provincie Drenthe worden nadrukkelijk bij deze oud-voor-nieuw operatie betrokken.
Provincie:
Tag(s):