dinsdag, 9. december 2008 - 21:39

Drentse werkgelegenheid gegroeid

Regio

De werkgelegenheid in Drenthe is per april 2008 ten opzichte van het jaar ervoor met 2,4% gegroeid. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het provinciaal werkgelegenheids-register. De groei van de laatste paar jaar wordt daarmee gecontinueerd. Overigens neemt de onzekerheid toe over wat de komende tijd gaat brengen. Door de huidige kredietcrisis valt de economische groei scherp terug. Dit zal zonder twijfel ook gevolgen hebben voor de Drentse arbeidsmarkt.

Deze ontwikkelingen baren gedeputeerde Rob Bats (VVD) zorgen. “De Nederlandse economie gaat een zware tijd tegemoet. Ook Drenthe ontkomt daar niet aan. We moeten de economie draaiende zien te houden. Om de concurrentiekracht te versterken zullen bedrijven moeten vernieuwen. Het Innovatief Actieprogramma Drenthe dat we hebben opgezet kan hierbij helpen�, aldus Bats. �Aan de grote belangstelling vanuit de markt blijkt in ieder geval dat we in een duidelijke behoefte voorzien.�

De provincie en de gemeenten in Drenthe laten jaarlijks een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder alle bedrijven en instellingen in de provincie. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar de omvang van het personeelsbestand en worden de sectoren in kaart gebracht. De gegevens van dit onderzoek worden gebruikt om economische ontwikkelingen in beeld te brengen en dienen onder andere als basis voor het provinciaal en gemeentelijk beleid.

Drenthe telt per april dit jaar 180.300 fulltime banen, ruim 4.200 banen meer dan een jaar eerder. De zakelijke dienstverlening en de bouw hebben het meest bijgedragen aan de groei. Genoemde sectoren kennen een toename van 1.800 respectievelijk 1.000 banen. Ook de gezondheids- en welzijnssector, de qua werkgelegenheid grootste sector in Drenthe, kent een substantiële toename. In deze sector kwamen er bijna 800 banen bij.

Er zijn ook verliezers. In de transportsector en bij de overheid gingen 270 respectievelijk 100 banen verloren. De industriële werkgelegenheid kent een bescheiden groei (150 banen). Het beeld is echter vertekend. Door de sluiting van bedrijven als Diolen (Emmen) en Cordis (Roden) raken honderden mensen hun baan kwijt. In de momentopname van april 2008 zijn deze ontwikkelingen nog niet verwerkt.

De groei van de werkgelegenheid heeft zich in alle Drentse gemeenten voorgedaan, zij het in verschillende mate. Van de vier grote gemeenten laat Emmen de sterkste groei zien. In deze gemeente zijn er ruim 1.500 banen bijgekomen. Ook Assen presteert goed met een toename van bijna 1.000 banen. Het groeipercentage van beide gemeenten ligt boven het Drentse gemiddelde. Hoogeveen kent een relatieve groei die vrijwel overeenkomt met het Drentse gemiddelde. In Meppel is het aantal banen daarentegen nagenoeg gelijk gebleven.

Gedeputeerde Bats is aangenaam verrast door de Emmense groei, maar stelt tegelijkertijd dat enige terughoudendheid op zijn plaats is. “Als de vooruitzichten voor Drenthe al onzeker zijn, dan geldt dat in nog sterkere mate voor Emmen en omstreken. Juist daar zijn de sectoren die gevoelig zijn voor een economische recessie oververtegenwoordigd.� Hij denkt daarbij met name aan de industrie en de bouw. Dit in combinatie met bedrijfssluitingen die nog niet zijn verwerkt in de cijfers, is voor Bats voldoende aanleiding om te stellen dat de aandacht van de provincie voor Zuidoost-Drenthe onverminderd van kracht blijft.
Provincie:
Tag(s):