zaterdag, 9. februari 2008 - 12:08

Drie alternatieven voor uiterwaarden IJssel bij Deventer

Deventer

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer hebben drie alternatieven gepresenteerd voor het vergraven van de uiterwaarden bij Deventer. In de drie alternatieven wordt door de aanleg van zogeheten hanken, zijgeulen die niet meestromen, bereikt dat er meer water door de IJssel kan stromen. Hierdoor wordt het omliggende land bij hoog water beschermd.

Alternatief A
Dit alternatief biedt de rivier maximaal de ruimte om zijn weg te zoeken in het landschap, uiteraard binnen de voorwaarden die zijn gesteld voor veiligheid en scheepvaart. De geul kent veel variatie in loop, waterstand en natuurontwikkeling.

De bestaande hanken verdwijnen en maken plaats voor nieuwe. Bij de Worp is gekozen om het IJsselhotel op een eiland in de geul te leggen. De Bolwerksplas wordt hier kleiner en ondieper. Recreatief zal vooral de avontuurlijke natuurliefhebber zich thuis voelen in dit gebied.

Het gebied krijgt een relatief ruig karakter, en er worden geen paden of vlonders aangelegd. De oevers blijven beschikbaar voor vissers. In hogere deel van de Keizers- en Stobbenwaarden bij het toekomstige landgoed Keizersrande is ruimte voor zeldzaam hardhout- ooibos.


Alternatief B
In dit alternatief wordt het beschermd stadsgezicht bij de Worp het meest ontzien. Er komt een 300 meter lange tunnelbak onder de grond. De Zandweerdplas wordt verkleind, waardoor de watersportverenigingen verhuizen naar de zuidelijker gelegen Veenoordkolk. Het strand bij de Zandweerdplas blijft wel gehandhaafd.

De diepe hanken versterken het contrast met de hoger gelegen delen in de Keizers- en Stobbenwaarden. De karakteristieke Munikkenhank (een reeds aanwezige geul) kan worden gespaard. De Hengforderwaard blijft hier zoals hij nu is. Grote delen van de uiterwaarden blijven agrarisch in gebruik. Voor vissers en wandelaars worden extra paden en trappen vanaf de bruggenhoofden aangelegd.

In dit alternatief is de beoogde natuurderij prominent aanwezig in het uiterwaardenlandschap. In de Ossenwaard en op de schiereilanden tussen de hanken krijgt de natuur de ruimte.

Alternatief C
Dit alternatief bouwt voort op de het bestaande landschap met hanken dat nu al in het gebied aanwezig is. Er komt een aantal nieuwe geulen, waarin de al aanwezige Munnikenhank en de Hengforderwaard worden geïntegreerd.

Ter hoogte van de Worp komt een nieuwe hank, die bij het IJsselhotel al dan niet visueel met de IJssel is verbonden. Op deze locatie wordt mogelijk een aanlegsteiger voor de pleziervaart gerealiseerd. Het beschermd stadsgezicht “De Worp� zal door de hoeveelheid water van karakter veranderen.

De Zandweerdplas wordt vergroot, en blijft geschikt voor watersport. De voorzieningen voor watersporterverenigingen verschuiven in noordelijke richting, ter hoogte van de rioolwaterzuivering. De uiterwaarden blijven toegankelijk voor wandelaars en vissers, al is het minder dan in alternatief B.

Door de moeilijke toegankelijkheid krijgt de natuur meer ruimte in de Ossenwaard, Hengforderwaard en de schiereilanden in de Keizers- en Stobbenwaarden. In dit alternatief wordt de Bolwerksplas vergroot.

Waarom drie alternatieven?
Het opstellen van de drie alternatieven is een belangrijke stap in het opstellen van een uiteindelijk voorkeursalternatief, rond de zomer. De drie mogelijkheden worden de komende tijd onderzocht op aspecten als milieugevolgen, landschappelijke inpassing, kosten en draagvlak.

Om zoveel mogelijk oplossingen te onderzoeken zitten er grote verschillen in de alternatieven. In april 2008 zijn de resultaten van het zogeheten MER-onderzoek klaar. Het is mogelijk dat dan (delen van) alternatieven afvallen.

Zodra de uitkomst van het MER-onderzoek bekend is krijgen alle betrokken en adviescommissies (klankbordgroep, Q-teams) de gelegenheid om op de alternatieven te reageren. De reacties worden meegewogen in het opstellen van het zogeheten voorkeursalternatief.
Provincie:
Tag(s):