vrijdag, 31. oktober 2008 - 15:40

Drie miljoen voor projecten bedreigde dieren en planten

Den Haag

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 23 projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk voor een nieuwe vorm van bescherming van (ernstig) bedreigde planten- en diersoorten. In totaal wordt er 3 miljoen euro verdeeld onder de projecten die voorzien in beschermingsmaatregelen voor groepen van soorten in hun leefgebieden. Dit heeft het ministerie van LNV vrijdag 31 oktober laten weten.

Met de bijdrage wil minister Verburg van LNV een impuls geven aan de zogeheten leefgebiedenbenadering. Deze nieuwe aanpak, die vorig jaar voor het eerst is beproefd, richt zich niet op de bescherming van een individuele soort, maar op maatregelen waarvan meerdere bedreigde planten- en diersoorten profiteren.

De leefgebiedenbenadering gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij het belang van diverse bedreigde soorten ook vroegtijdig wordt meegenomen in ruimtelijke ontwikkelingen. In totaal richt de leefgebiedenbenadering zich op circa 300 soorten. De ervaring leert dat de werkwijze ook voordelen oplevert voor andere, minder kwetsbare, soorten in de gebieden.

De voorstellen voor de projecten die een bijdrage van het ministerie van LNV krijgen, zijn ingediend door natuurbeschermende organisaties, stichtingen en lagere overheden. Het gaat om grote en kleine projecten.

Een voorbeeld van een groot project is “Oasis van biodiversiteit� van de Stichting RAVON. Dit project, dat wordt uitgevoerd in de provincies Overijssel, Limburg en Zuid-Holland, richt zich op de aanleg en het beheer van kleine stilstaande wateren voor soorten als de kamsalamander, heikikker en ringslang.

Oost-Gelderland
Een voorbeeld van een kleinschalig project is “’t Venne� van de Stichting Vennemarke in Oost-Gelderland. Deze stichting werkt aan het herstel van droge en vochtige heide op de Vennebulten. De maatregelen in het gebied komen ten goede aan soorten als de nachtzwaluw, de grauwe klauwier en oeverkruid.

Limburg
In Limburg krijgt de Stichting IKL Limburg subsidie voor het project “Springlevend Landschap�. Bij dit project worden in een groot deel van Limburg kleinschalige landschapselementen aangelegd en hersteld zoals bosranden, holle wegen, hoogstamboomgaarden en erven. Soorten als hazelmuis, vliegend hert, steenuil en de geelbuikvuurpad hebben hier profijt van.

Zeeland
In Zeeland krijgt ZLTO een bijdrage voor het project “Integrale impuls akkernatuur Zeeland�. Dit project wordt op verschillende plaatsen in Zeeland uitgevoerd en is gericht op een duurzame verbetering van de Zeeuwse akkerlanden. Boeren die meedoen aan het project zorgen voor de aanleg van randen van graan op hun land waarvan soorten als de akkerboterbloem, velduil en veldleeuwerik profiteren.
Provincie:
Tag(s):