woensdag, 19. november 2008 - 11:19

Eenmalige uitkering sociale minima 2008

Sluis

Door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is extra geld aan de gemeenten verstrekt in het kader van armoedebestrijding.Het college van Burgemeester en Wethouders van Sluis heeft besloten om met dit geld inwoners met een minimum inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm een eenmalig extraatje van € 50,- netto per huishouden te geven.

De regeling is bedoeld voor alle huishoudens met een gezamenlijk inkomen lager dan 120% van de geldende bijstandsnorm, die geen vermogen boven de vermogensgrens hebben.
De volgende inkomensgrenzen worden daarbij aangehouden:

Inkomensgrens voor alleenstaanden, excl. vakantiegeld
Alleenstaande 23 tot 65 jaar € 1.020,43
Alleenstaande 65 jaar of ouder € 1.116,19
Alleenstaande ouder 21 tot 65 jaar € 1.311,97

Inkomensgrens voor gehuwden, excl. vakantiegeld
Gehuwden (of hiermee gelijkgestelden) 21 tot 65 jaar € 1.457,75
Gehuwden (of hiermee gelijkgestelden) 65 jaar of ouder € 1.531,42

De bijbehorende vermogensgrens voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders bedraagt € 10.650,00 en voor alleenstaanden € 5.325,00.

De gemeente keert de € 50,- automatisch uit indien iemand op 1 november 2008 een WWB bijstandsuitkering ontvangt of tussen 1 januari 2008 en 1 november 2008 bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en/of een uitkering op grond van de nota Minimabeleid heeft ontvangen. De eenmalige uitkering wordt rond 5 december overgemaakt.

Mensen die de € 50,- netto niet automatisch op hun rekening hebben gekregen, kunnen tot uiterlijk 1 maart 2009 een aanvraag indienen om hiervoor in aanmerking te komen. Aanvraagformulieren kunt u verkrijgen bij het WIZ-loket, telefonisch opvragen via het gratis telefoonnummer 0800 - 667 8287 of downloaden op www.gemeentesluis.nl. Zodra de aanvraag door de gemeente is beoordeeld, ontvangt de aanvrager een beschikking (brief) waarin staat of hij wel of niet in aanmerking komt. Indien de eenmalige uitkering is toegekend, wordt deze binnen twee weken na de beschikking (brief) overgemaakt op de bank- of girorekening van de aanvrager.

Voor meer informatie over de eenmalige uitkering van € 50,- voor sociale minima, kan contact op worden genomen met het WIZ-loket via het gratis telefoonnummer 0800 - 667 8287.
Provincie:
Tag(s):