donderdag, 9. oktober 2008 - 9:22

Energieconvenant voor de corporatiesector

Den Haag

De Woonbond, Aedes en de ministers Cramer van VROM en Vogelaar van WWI zetten vrijdag 10 oktober hun handtekening onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector.

Woningcorporaties gaan samen met hun huurders en ondersteund door het Rijk aan de slag om een aantal zeer ambitieuze doelstellingen voor energiebesparing te realiseren. Uitgangspunt is dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor de huurders leiden.

Centraal in de aanpak staat dat het draagvlak onder huurders voor energiebesparing moet worden vergroot. Daartoe spreken de landelijke verenigingen van woningcorporaties (Aedes) en huurders (Woonbond) af dat huurders een woonlastenwaarborg krijgen. Huurders krijgen daarmee de garantie dat op wooncomplexniveau de verlaging van de maandelijkse energiekosten als gevolg van de energiebesparende maatregelen, groter is dan de huurverhoging. Huurders gaan er dus op vooruit, omdat hun woonlasten lager zullen uitvallen.

Voor de bestaande bouw is het de bedoeling in de komende 10 jaar ten minste 20 procent te besparen op het gasverbruik. Voor nieuwbouw is de doelstelling het energieverbruik per 1 januari 2011 te verlagen met 25 procent. Vanaf 1 januari 2015 moet dat 50 procent zijn. Aedes en Woonbond beogen om bij ingrijpende woningverbetering de woningen op het niveau van Energielabel B te brengen (of het Energielabel na woningverbetering met minimaal twee klassen te verbeteren).

Met het convenant wordt ook vastgelegd dat energiebesparende maatregelen zo nodig worden gecombineerd met maatregelen om de kwaliteit van het binnenmilieu en het wooncomfort te verbeteren. Daarbij wordt vooral ook gelet op het gebruik van afvoerloze geisers en open verbrandingstoestellen. Die dienen zo snel mogelijk te worden vervangen.

Lokaal overleg
Aedes en de Woonbond hebben gekozen voor een unieke aanpak. Zij reiken de kaders aan, die lokaal door woningcorporaties en huurdersorganisaties worden ingevuld. Op lokaal niveau maken partijen afspraken over de aantallen woningen die worden aangepakt en over het tijdsbestek waarin dat gebeurt.

Het Rijk
Door het convenant ook te ondertekenen, stelt het Rijk zich achter het energieconvenant voor de corporatiesector. Er ligt momenteel een wetsvoorstel om de energieprestatie van woningen in het Woningwaarderingsstelsel (WWS) op te nemen. Dit voorstel wordt zodanig aangepast dat verhuurders erdoor worden gestimuleerd de energieprestatie van hun woningen te verbeteren. Aedes en Woonbond zullen daar nauw bij worden betrokken.

Dankzij het convenant 'Energiebesparing Corporatiesector' kan een forse energiebesparing in de soci-ale huursector gerealiseerd worden die gevolgen heeft voor 2,4 miljoen huishoudens, oftewel 35 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad. Met het sluiten van het convenant voor de corporatiesector sluit Aedes zich aan bij het convenant 'Energiebesparing bestaande gebouwen' (Meer met Minder) en het Lenteakkoord 'Energiebesparing in de nieuwbouw'. Alle drie de convenanten passen in de aanpak zoals aangekondigd in de nota "Nieuwe energie voor het klimaat", het uitgangspunt voor het klimaatbeleid in deze kabinetsperiode.
Provincie:
Tag(s):