donderdag, 10. juli 2008 - 10:18

Eurlings wil aantal verkeersdoden verder laten dalen

Den Haag

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de ambitie om in 2020 niet 580, maar maximaal 500 verkeersdoden in het verkeer te hebben. Hij kondigt dat aan in de brief waarmee hij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij geeft aan dat dit een behoorlijke ambitie is, juist omdat Nederland op dit vlak al tot de wereldtop behoort. Bovendien zal de mobiliteit tot 2020 nog met tientallen procenten groeien. Om de nieuwe doelstelling te behalen is het wel nodig alle maatregelen van het plan volledig en succesvol te implementeren.

Om in te spelen op de veranderende mobiliteit en te streven naar steeds minder verkeersslachtoffers heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat met de decentrale overheden, belangenorganisaties, kennisinstituten en handhavers het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 opgesteld. Daaruit blijkt dat de ambitie van 500 doden haalbaar is. Eurlings wil in overleg met de andere overheden de doelstelling van de Nota Mobiliteit aanscherpen en zijn ambitie met de overige partners bespreken.

Om de daling van het aantal verkeersslachtoffers vast te houden wordt de huidige aanpak voortgezet met maatregelen als voorlichtingscampagnes, handhaving, aanpassingen in de infrastructuur en ontwikkelingen op het gebied van voertuigtechnologie. Daarnaast richt de strategie verkeersveiligheid zich specifiek op twee doelgroepen door de veroorzakers van onveiligheid op de weg harder aan te pakken en kwetsbare deelnemers in het verkeer extra te beschermen en in te zetten op technologische maatregelen.

Snelheidsovertreders en mensen die teveel hebben gedronken zorgen naar verhouding voor de meeste overlast. De gevolgen van hun gedrag zullen zij directer gaan ondervinden. Het wordt gemakkelijker om maatregelen op te leggen bij grove of herhaaldelijke overtredingen. Hiervoor komen verplichte maatregelen als het alcoholslot, een snelheidsbegrenzer, inleveren van het rijbewijs of een gedragscursus. De kosten zijn voor de overtreder zelf.

In de strategie verkeersveiligheid is speciale aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Voetgangers, fietsers, motorrijders en brommers, kinderen en ouderen zijn vaker slachtoffer van een verkeersongeval. Door specifieke maatregelen te nemen voor deze groepen verbetert hun positie. Vooral technische vernieuwingen bieden kansen voor betere bescherming, zoals systemen die botsingen helpen vermijden. Eurlings zal zich in EU-verband inzetten om deze veranderingen in de auto-industrie door te zetten. Daarnaast wordt ingezet op scholing en het sluiten van coalities met fietsers- en ouderenbonden.
Categorie:
Tag(s):