woensdag, 8. oktober 2008 - 13:11

Extra geld om schooljeugd aan sporten te krijgen

Den Haag

De staatssecretarissen Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Dijksma en Van Bijsterveldt Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaan sport en beweging onder de schoolgaande jeugd stimuleren. Dit heeft het ministerie van VWS woensdag 8 oktober bekendgemaakt.

Daarmee gaan zij ook de strijd aan tegen overgewicht en schooluitval en investeren zij in de ontwikkeling van topsporttalent. Dit staat in het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs waarvoor de ministeries van VWS en OCW van 2009 tot en met 2011 28 miljoen euro beschikbaar stellen.

Dit budget komt beschikbaar boven op de bestaande budgetten voor o.a. de Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties), talentontwikkeling en Innosport Nederland.

Voor deze kabinetsperiode stellen VWS en OCW zich ten doel om het percentage van de jeugd dat voldoende beweegt te verhogen van 40% naar 50%. Daarvoor is het nodig om een doorlopend binnenschools, naschools en buitenschools sport- en beweegaanbod te creëren voor leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Zo ontstaan aantrekkelijke dagarrangementen. Samenwerking tussen sport en onderwijs maar ook met partners zoals de naschoolse opvang, het buurtwerk en gemeenten is daarvoor noodzakelijk.

Afgaand op de stand van zaken hebben VWS en OCW een aantal prioriteiten gesteld:
· de verbetering van de positie en toerusting van professionals en vrijwilligers;
· de ontwikkeling van effectieve interventies en aangepast sportaanbod van sportverenigingen;
· de focus op de grootste risicogroepen in termen van bewegingsarmoede, overgewicht en schooluitval (leerlingen van VMBO-scholen en MBO-instellingen);
· de innovatie in bouw, inrichting maar ook het beheer en gebruik van sportaccommodaties en speelplekken;
· de verbetering van de randvoorwaarden in sport en onderwijs voor toptalenten.

Vooral aan sport en bewegen op het MBO wordt in de periode 2009-2011 een impuls gegeven. Het kabinet zet daarbij ondermeer jaarlijks de € 5 miljoen in die is vrijgemaakt vanuit de motie van Tweede Kamerlid Hamer c.s. voor meer sport op het MBO.

Dit betekent dat alle 69 MBO-instellingen in principe gebruik kunnen maken van de financiële bijdrage van de rijksoverheid voor een sportcoördinator en een activiteitenplan. De sportcoördinatoren vormen een linking pin in de eigen organisatie maar ook met externe sportaanbieders. Daarmee wordt de zichtbaarheid van sport en bewegen in de instelling versterkt.

Het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs komt in vervolg op de Alliantie School en Sport (2005-2008). Binnenkort nodigen de Staatssecretarissen de belangrijkste partners in beleid en uitvoering uit met het verzoek de verschillende onderdelen uit het beleidskader verder uit te werken.
Provincie:
Tag(s):