woensdag, 30. april 2008 - 21:56

Financiële huishouding De Wolden op orde

Zuidwolde

De jaarrekening 2007 van de gemeente De Wolden sluit met een positief resultaat van € 3.263.000. Op grond van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad en financiële voorschriften, zoals het op peil houden van reserves, heeft ruim de helft van dit bedrag al een bestemming. Er wordt onder andere geld beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Zuideresweg in Zuidwolde en de ontwikkeling van dorpsvisies. Daarna blijft er € 1.596.000 over dat incidenteel ’vrij besteedbaar’ aangemerkt kan worden.

Dit positieve resultaat is het gevolg van incidentele inkomsten gebaseerd op extra dividend uitkering Essent, voordeel op uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning, hogere algemene uitkering gemeentefonds, winst bouwgrondexploitatie, hogere opbrengst leges bouwvergunningen en lagere kosten ict. De structurele negatieve gevolgen van de jaarrekening 2007 bedragen € 41.000,-- op jaarbasis. Dit bedrag is opgebouwd uit jaarlijks terugkomende lasten, zoals hogere leerlingenvervoer. De gemeente verwerkt dit bedrag in de begroting 2008 en in de Kadernota 2009.

Ook dit jaar blijkt dat de financiële huishouding van de gemeente op orde is. Het accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers heeft de jaarrekening 2007 gecontroleerd en op basis van zijn bevindingen een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inzake de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2007.

Wethouder Ank van der Ziel: ‘De verslaglegging door onze ambtenaren verdient volgens het accountantsbureau veel waardering en daar wil het college zich bij aansluiten. Uiteraard is het college ook verheugd over het vrij besteedbare bedrag van ruim 1,5 miljoen euro. Dit bedrag wordt meegenomen in de Kadernota 2009 die het college in juni aan de raad presenteert.
Provincie:
Tag(s):