zaterdag, 8. november 2008 - 14:09

Financiële tekorten bij Nederlandse politie?

Den Haag

De Tweede Kamer heeft Guusje ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken gevraagd hen te informeren over de financiële positie van de Nederlandse politie naar aanleiding van een uitzending van NOVA. In deze uitzending werd gesteld dat de regionale politiekorpsen in 2011 met een tekort van € 103 miljoen euro zullen zitten en dat dit ten koste zal gaan van de primaire taakuitvoering.

In een brief aan de Tweede Kamer laat de minister weten dat tussen 2002 en 2006 de uitgaven voor de politie met 28% zijn gestegen van van circa € 3,4 miljard per jaar naar € 4,3 miljard per jaar. Dit is onder andere ten goede gekomen aan extra politiemedewerkers, kwaliteitsverbeteringen en materiële zaken zoals ICT.

Ook het huidige kabinet investeert in een vergroting van de veiligheid en als onderdeel daarvan in de Nederlandse politie. Daartoe heeft het kabinet circa € 187 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dit geld is bestemd voor 500 extra wijkagenten en 500 forensische medewerkers, voor de programmatische aanpak van financieel-economische criminaliteit, cybercrime en zware en georganiseerde criminaliteit.

Tevens wordt met dit extra geld de extra lasten die een aantal korpsen hebben op het terrein van bewaken en beveiligen bekostigd en het opvangen van de toenemende uitstroom en het opleiden van nieuwe instroom als gevolg van het met pensioen gaan van een grote groep medewerkers bij de politie. Daarnaast is extra budget beschikbaar gesteld voor Burgernet en voor het vingerafdrukkensysteem Havank.

Naar aanleiding van de CAO 2008-2010 voor de Nederlandse politie is van rijkszijde nogmaals ruim € 350 miljoen structureel en € 220 miljoen incidenteel geïnvesteerd in het personeel van de Nederlandse politie.

De minister vindt dat de Nederlandse politie de afgelopen jaren een grote
bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de veiligheid in Nederland. Er is veel verbeterd. Maar zij wil echter ook dat de politie zich dusdanig organiseert dat met het beschikbare budget maximale effectiviteit en doelmatigheid wordt gerealiseerd.

Besparingen moeten volgens haar gevonden worden in de samenwerking op het gebied van inkoop en in besparingen bij de bovenregionale voorzieningen en door landelijke samenwerking. Ook moeten korpsen besparingen zoeken in de materiële kant.

Zij blijft daarom van mening dat het mogelijk moet zijn om een korting van ruim 2% op de totale uitgaven voor de politie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van blauw op straat.
Provincie:
Tag(s):