vrijdag, 29. augustus 2008 - 13:19

Flevoland subsidieert pilot Plantaardige Etherische Oliën

Lelystad

De provincie Flevoland draagt via het Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied € 45.000,- bij aan de pilot ‘Plantaardige Etherische Oliën’. Met de pilot wordt onderzoek gedaan naar de productie en marktmogelijkheden van vier oliehoudende gewassen. Dit heeft de provincie laten weten.

De gewassen die onderzocht worden zijn: bonenkruid, tijm, karwij en Tagetes (afrikaantje). De provincie draagt bij aan het project omdat het duurzaam is en perspectieven biedt voor de Flevolandse akkerbouwers om nieuwe markten aan te boren.

Door middel van destillatie worden de oliën gescheiden van de rest van de plant. Bekeken wordt of de oliën geschikt zijn als additief in veevoer of als biologisch gewasbeschermingsmiddel.

De verwerking van het restmateriaal van de oliehoudende gewassen in een co-vergistingsinstallatie levert naast elektriciteit, warmte en reductie van broeikasgasemissie ook een interessant digistaat op. Het digistaat draagt bij aan duurzaam bodemgebruik, omdat de mineralen uit het digistaat direct opneembaar zijn voor planten.

De effectieve organische stof in het digistaat draagt bij aan het in stand houden van het organisch stofgehalte van de bodem en daarmee aan de structuur en de bodemvruchtbaarheid.

In 2006 en 2007 heeft de provincie voor een soortgelijk project ook een Europese subsidie toegekend. Het ging toen om het zogenaamde “Oreganoproject’. Uit de oregano wordt etherische olie gewonnen (carvacrol) die gebruikt wordt ter vervanging van antibioticum in veevoer.

De pilot ‘Plantaardige Etherische Oliën’ maakt gebruik van de resultaten van het Oregano-project. Gedeputeerde Landbouw, Andries Greiner, is ingenomen met de pilot, omdat het zowel bijdraagt aan duurzaamheid als aan economisch perspectief.

ACRRES staat voor ‘Application Centre for Renewable RESources’. De Lelystadse kennisinstellingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Animal Science Group, beide onderdeel van Wageningen UR, bundelen hun krachten in ACRRES. Het centrum is op basis van een initiatief van de provincie Flevoland opgericht.

Op dit moment is het destilleren van de olie in volle gang en de eerste resultaten worden voorjaar 2009 verwacht. De kosten van de gehele pilot zijn begroot op €70.000,- . ACRRES voert de ‘Pilot Plantaardige Etherische Oliën� uit.
Provincie:
Tag(s):