donderdag, 9. oktober 2008 - 16:46

G27 zijn tegen hervormingen in de AWBZ per 2009

Emmen

De G27 zijn tegen de invoering van de hervormingen die staatssecretaris Bussemaker per januari 2009 in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wil doorvoeren. Dit laten de 27 samenwerkende grote gemeenten, waarvan de gemeente Emmen onderdeel uitmaakt, vandaag in een brief aan de staatssecretaris weten. “Wij missen een echte visie op hoe de maatschappelijke ondersteuning in de toekomst vorm moet krijgen. De gevolgen van de wijzigingen, die nu worden voorgesteld voor burgers, zijn volstrekt onbekend. Het zijn op deze manier alleen bezuinigingsvoorstellen voor maar liefst 800 miljoen euro�, aldus wethouders Hans-Martin Don (Eindhoven) en Jacques Costongs
(Maastricht) namens de G27.

Als de plannen van de staatssecretaris doorgaan, komen ruim 62.000 mensen niet meer in aanmerking voor ondersteunende begeleiding vanuit de AWBZ. Het gaat onder meer om mensen met een lichte beperking waarvan de staatssecretaris vindt dat zij zélf verantwoordelijk zijn voor het behouden van de zelfredzaamheid of het kunnen meedoen in deze samenleving. Een grotere groep, met matige of zware beperkingen, zal minder begeleiding krijgen dan nu het geval is. In haar notitie ‘Kiezen voor visie’ beschrijft de G27 enkele praktijkvoorbeelden over de gevolgen van de voorgestelde hervormingen. De notitie is naar de staatssecretaris gestuurd.

De G27 is, met de staatssecretaris, van mening dat onbedoeld en onterecht gebruik van de AWBZ moet worden teruggedrongen. Ingrijpen in de AWBZ heeft echter altijd gevolgen voor andere wet-, en regelgeving zoals de Wmo, de Ziektekostenverzekeringswet, de WIA, de
WSW en de WWB. Ook instellingen op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en maatschappelijke opvang krijgen te maken met gevolgen van ingrijpen in de AWBZ. “De staatssecretaris constateert dit zelf, maar wil toch al snijden in de AWBZ zonder dat de maatschappelijke gevolgen daarvan in beeld zijn. Wij zijn absoluut tegen invoering van de nu voorgestelde hervormingen per 2009. Eerst moeten we een goed idee krijgen van wat degevolgen voor de cliënten, maar ook voor hun omgeving zijn en welke rol de gemeenten daarbij kunnen en moeten spelen�, aldus Don en Costongs. De druk op mantelzorgers en vrijwilligers zal naar verwachting stevig toenemen.

Op 30 oktober bespreekt de Tweede Kamercommissie VWS de plannen van de staatssecretaris over de hervormingen in de AWBZ. “Tot die tijd laten wij stevig van ons horen�, zeggen de G27 wethouders. “Gemeenten willen niet geconfronteerd worden met de nu nog onbekende maatschappelijke effecten. Wij kunnen die op een dergelijke korte termijn zeker niet overzien noch opvangen. We zullen de fractiewoordvoerders en onze eigen politieke achterbannen informeren over onze zorgen en we hopen op een stevige politieke discussie�.

G27 is een samenwerkingsverband van 27 grote steden die betrokken zijn bij het grotestedenbeleid. In de G27 bundelen deze steden hun krachten om gezamenlijke belangen bij het Rijk te behartigen. De G27 is georganiseerd in de pijlers Fysiek, Economie & Werk en Sociaal.
Provincie:
Tag(s):