woensdag, 20. februari 2008 - 16:17

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel & Harlingen van start

Harlingen

Het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel & Harlingen (voorheen Noordwest Friesland genoemd) is gestart. De agrariërs in het gebied hebben een enquête ontvangen waarin zij hun knelpunten en wensen duidelijk kunnen maken. Ook worden agrariërs uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek over hun wensen en ideeën. Inwoners en ondernemers uit de streek worden uitvoerig geïnformeerd over het gebiedsontwikkelingsproject tijdens een inloopbijeenkomst op 3 april.

In het project zijn meer dan 10 organisaties betrokken waaronder de agrarische sector, dorpsbelangen, de gemeenten Franekeradeel en Harlingen, natuur- en milieuorganisaties, Wetterskip Fryslân en de provincie Friesland. Afgevaardigden van deze organisaties vormen de stuurgroep, die onder voorzitterschap staat van de heer Hepke Bijma, oud voorzitter van de NLTO Fryslân.

Er is bewust gekozen voor een gebiedsontwikkelingsproject omdat er veel ontwikkelingen spelen in het buitengebied van de gemeenten Franekeradeel en Harlingen zoals verzilting en bodemdaling. Maar ook de landbouwstructuur, de leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur, milieu en landschap verdienen de nodige aandacht. Uitgangspunt is –naast herstel van de waterhuishouding- volgens gedeputeerde Andriesen behoud van hoogwaardige landbouw in dit gebied.
Provincie:
Tag(s):