woensdag, 20. februari 2008 - 14:20

Gedeputeerde Staten Zuid-Holland laten optie Hoekse Waard niet los

Zuid Holland

Gedeputeerde Staten zijn vooralsnog niet van plan om de reservering in de Hoekse Waard voor een bovenregionaal bedrijventerrein te laten vervallen. Deze locatie is in de Nota Ruimte en in het streekplan Zuid-Holland Zuid aangewezen als gebied waar 120 hectare bedrijventerrein moet komen ten behoeve van de Rotterdamse havenbedrijven.

Gedeputeerde Staten vinden, ook na bestudering van het in december verschenen rapport van het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Planbureau én de door het rijk uitgevoerde quick scan, de noordrand van de Hoekse Waard nog steeds de meest geschikte optie. Bovendien blijkt uit een door Ecorys uitgevoerd onderzoek dat in de Regio Rijnmond een additionele behoeft bestaat van 195 hectare bedrijventerrein.

Het college is wel bereid mee te denken over twee, in de quick scan genoemde locaties. Dat zijn de terreinen Reierwaard in Ridderkerk en Dordtse Kil IV. Gedeputeerde Staten (GS) constateren echter tegelijkertijd dat deze terreinen al zijn ingepland voor de regionale behoefte en daarom niet twee keer kunnen worden uitgegeven. Als in de toekomst blijkt dat beide alternatieven, mede afhankelijk van de economische ontwikkelingen, voldoende toereikend zijn dan kan het hier bij blijven. Indien dat niet het geval is kan alsnog worden besloten om de Hoekse Waard te benutten.

GS gaan ervan uit dat het rijk met voldoende financiële middelen voor de genoemde locaties over de brug komt en dat op korte termijn met het rijk overeenstemming kan worden bereikt voor een meerjarige aanpak van intensieve herstructurering van bedrijventerreinen in Rijnmond en rond de Drechtsteden. GS hebben de Minister van Economische Zaken 19 februari over hun standpunt geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):