donderdag, 9. oktober 2008 - 13:23

Geen geld beschikbaar stellen voor Achmea

Emmeloord

Achmea Zorg vraagt aan de gemeente in Noordoostpolder een bijdrage te leveren door mede te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de IJsselmeerziekenhuizen. Het college van B&W is niet bereid aan dit verzoek medewerking te verlenen.

De gemeenteraad heeft hierover het laatste woord. In de raadsvergadering van donderdag 9 oktober 2008 neemt de raad een besluit.

Deze steunvraag is bedoeld om tot 1 november 2008 in de lopende salariskosten te kunnen voorzien. Het gaat om in totaal € 6.3 miljoen waarvan nog € 3,3 miljoen gedekt moet worden. Door de snelle verslechtering van de liquiditeitspositie wordt snelle actie gevraagd.


Er zijn verschillende redenen om niet op de vraag in te gaan. Zo vindt de gemeente het een buiten proportionele investering voor een zeer korte termijn en bovendien zijn lokale overheden niet verantwoordelijk voor ziekenhuisfinanciering.

Bij de zorgverzekeraar, in dit geval Achmea Zorg, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de financiering als contractpartij van het ziekenhuis. De zorgverzekeraar heeft tevens de verplichting de ziekenhuiszorg te financieren ten behoeve van haar verzekerden.

Toekomstscenario’s
Vorige week is de heer L. Lodewieck door de minister van VWS aangezocht advies aan hem uit te brengen over de toekomstscenario’s van IJsselmeerziekenhuizen.

In het kader van deze opdracht (advies toekomstscenario’s) heeft op 6 oktober 2008 een gesprek plaatsgehad tussen de heer Lodewieck als adviseur van minister Klink, de heer Geenen, als gemachtigde van Nederlandse Zorgauthoriteit en het College Sanering Ziekenhuizen, en de wethouders Van Meijel en Zeilstra. Daarbij is vanuit het college een voorkeur aangegeven voor ontvlechting van IJsselmeerziekenhuizen als dit al niet door de recente ontwikkelingen als achterhaald kan worden beschouwd.

De IJsselmeerziekenhuizen hebben jarenlang de ziekenhuiszorg in Noordoostpolder/Urk voor haar rekening genomen. Gezien de verschuivende patiëntenstromen van de IJsselmeerziekenhuizen naar het Antoniusziekenhuis in Sneek, mede als gevolg van de toenemende marktwerking in de gezondheidszorg, heeft het gemeentebestuur het Antoniusziekenhuis mogelijk gemaakt een vestiging in Emmeloord te openen.

Gezien de recente, zich snel verslechterende, omstandigheden waarin de IJsselmeerziekenhuizen zijn komen te verkeren, hebben wij aan de heer Lodewieck kenbaar gemaakt dat omwille van de continuïteit van de ziekenhuiszorg voor onze inwoners het Antoniusziekenhuis op dit moment de beste mogelijkheid daartoe biedt

Daarnaast komt uit gesprekken met deskundigen naar voren dat voor een zo’n breed mogelijk aanbod van tweedelijnszorg ook samenwerking met andere partners noodzakelijk is.
Provincie:
Tag(s):