donderdag, 17. april 2008 - 9:35

Geen motorvaartuigen kanaal Almelo-Nordhorn

Almelo

Kleinschalige recreatie en behoud en ontwikkeling van de cultuur en natuurwaarden, zo zien Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel de toekomst van Kanaal Almelo-Nordhorn voor zich. De plannen van de Regio Twente om het kanaal bevaarbaar te maken voor gemotoriseerde recreatievaart en de ontwikkeling van een Blauwe Stad in de omgeving van Engbertsdijksvenen, op de grens Hardenberg en Twenterand, passen niet in dit beeld en zijn ook niet haalbaar.

Dit hebben Gedeputeerde Staten tijdens een bestuurlijk overleg met de Regio Twente meegedeeld. Dit betekent dat GS definitief geen medewerking verlenen op het gebied van vergunningverlening, planologie en financiën voor de realisatie van de kanalenvisie van Regio Twente. Dit heeft de provincie Overijssel woensdag bekendgemaakt.

Het bijna 30 kilometer lange kanaal heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een zeldzaam stiltegebied met een waardevol landschap en een keur aan bijzondere flora en fauna. De waardering voor het kanaal van recreanten en omwonenden is hoog, zoals ook bleek uit de begin maart gehouden informatiebijeenkomsten over de kanalenvisie en het onderzoek naar de ecologische en hydrologische effecten.

De provincie is van mening dat door het bevaarbaar maken van het Kanaal Almelo-Nordhorn - en de aanleg van de benodigde beschoeiing - de waardevolle oevervegetatie, natuur en rust in het gebied ernstig worden aangetast.

Kostenraming niet reëel
Daarnaast vinden Gedeputeerde Staten van Overijssel de nu geraamde kosten van 20 miljoen euro voor de aanpak van het kanaal niet reëel. Het aanpassen van bruggen en sluizen en de nu nog ontbrekende kostenpost voor het aanleggen van beschoeiing, onderhoud en de bediening van bruggen en sluizen zal de geschatte kosten ver overschrijden. Het plan is daarmee economisch niet rendabel.

Haalbaarheid niet realistisch
Naast de plannen voor het kanaal vindt de provincie ook de haalbaarheid van de Blauwe stad niet realistisch. De ontwikkeling van een Blauwe stad in het gebied Engbertsdijksvenen doorkruist eerder gemaakte afspraken met de inwoners van de streek en de betrokken besturen.

Zo is het gebied in het Reconstructieplan Salland Twente aangewezen als gebied voor de ontwikkeling van de agrarische sector, de uitbreiding van natuur en meer recreatieve mogelijkheden. Daarnaast heeft de provincie de afgelopen vier jaar, in samenwerking met Staatsbosbeheer en financiële steun vanuit Brussel, enorm geïnvesteerd in het tegengaan van de verdroging.

De waterhuishouding van dit Natura 2000-gebied komt door de Blauwe stad enorm onder druk te staan. Ook past de Blauwe stad, naast het al geplande Waterrijk in Almelo, niet in de demografische ontwikkeling van het gebied.

Samen alternatieven bekijken
Het kanaal Almelo-Nordhorn is eigendom van de provincie Overijssel en waterschap Regge en Dinkel. Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer. De provincie is bevoegdgezag voor het kanaal en de oevers. De provincie hecht veel waarde aan de bijdrage die het kanaal levert aan de waterbeleving van inwoners en recreanten en houdt daarbij ook de schoonheid van cultuur en natuur hoog in het vaandel.

Vanuit die gedachte wil de provincie Overijssel graag in overleg met het waterschap Regge en Dinkel en de Regio Twente bekijken welke alternatieve kleinschalige recreatie rond het kanaal mogelijk is.
Provincie:
Tag(s):