maandag, 6. oktober 2008 - 21:04

Geen verhoging gemeentelijke belastingen volgend jaar

Hoogeveen

In Hoogeveen kan het komende jaar meer gerealiseerd worden dan in de Voorjaarsnota was aangekondigd. De gemeentelijke belastingen gaan in 2009 niet omhoog, met uitzondering van een normale ‘indexering’. Dat is een verhoging van 2% vanwege prijs-en loonstijgingen. Dat blijkt uit de programmabegroting 2009-2012 die het college van B&W van Hoogeveen voorstelt aan de gemeenteraad. De gunstige ontwikkeling is te danken aan een meevaller uit het gemeentefonds. Het Rijk keert anderhalf miljoen euro meer uit dan verwacht.

“Met dank aan het kabinetsbeleid noteren we voor 2009 een plus die we voornamelijk voor ‘direct resultaat op straat’ inzetten�, schrijft het college aan de gemeenteraad. Zo wordt een aantal investeringen in de planning naar voren gehaald. Voor de Stationsstraat is het dringend noodzakelijk te investeren om daar het probleem van de wateroverlast op te lossen. Er komt een nieuw bergingsriool. Dat zal het probleem met de wateroverlast voor een groot deel oplossen. De investering bedraagt € 638.000. Daarnaast krijgt de straat geluidsarm asfalt.

De herinrichting van het gebied rond het sluisje in Nieuweroord wordt in 2009 eveneens eerder uitgevoerd dan gepland. Het gebied wordt opgeknapt met bomen, ander groen en verlichting. Er is € 152.000 mee gemoeid.

Volgend jaar komt er een Centrum voor Jeugd en Gezin. Met een plan van aanpak zijn de eerste stappen gezet. In dit centrum werkt de gemeente samen met andere organisaties om tegemoet te komen aan vragen van opvoeders, kinderen en jongeren. Bij het maken van de plannen wil het college Bureau Jeugdzorg en de Zorg- en Adviesteams betrekken.

Steeds meer mensen kampen met overgewicht en bewegen te weinig. Er komen programma’s en projecten voor het bestrijden van bewegingsarmoede en vetzucht. In 2009 komt het geld hiervoor nog van het rijk alleen. Maar vanaf 2010 zal de gemeente moeten meebetalen. Het college stelt voor om hiervoor de budgetten voor breedtesport en budgetten uit het programma Hoogeveen Zorgt in te zetten.

De komende vier jaar wordt extra geld uitgetrokken voor het beheer van de openbare ruimte (BOR). Daarmee worden de puntjes op de ‘i’ gezet, zowel in het ‘grijs’ als het ‘groen’. Het gaat om € 125.000 per jaar.

Het college wil dat 65-plussers meer gebruik maken van het openbaar vervoer om zo hun mobiliteit te verbeteren. Daarom wordt de proef met gratis openbaar vervoer komend jaar voortgezet.

De babyboom gaat ook aan Hoogeveen niet voorbij. Voor de gemeente betekent het dat volgend jaar 84 medewerkers met pensioen gaan. Om deze forse uitstroom op te vangen wordt € 250.000 gereserveerd. Het geld is nodig om het aantrekken van nieuwe medewerkers sneller te laten verlopen.
Provincie:
Tag(s):