dinsdag, 28. oktober 2008 - 21:35

Gelderland wordt steeds stiller

Arnhem

Het aanbrengen van kilometers fluisterasfalt op de provinciale wegen is de belangrijkste maatregel waardoor Gelderland stiller wordt gemaakt. De provincie legt het fluisterasfalt tijdens het normale wegenonderhoud. Dit vermindert de overlast voor de automobilist en is goedkoper. Dit heeft de provincie dinsdag 28 oktober laten weten.

Door deze aanpak en de eigen investering van 9,5 miljoen euro weet de provincie de geluidsknelpunten met 80% terug te brengen in de komende vier jaar.

Langs de provinciale wegen staan 9663 woningen die een geluidsbelasting van 63 dB of meer op de gevel krijgen. Gemiddeld zijn dit 22.225 inwoners en zo'n 212 geluidsknelpunten (hotspots).

De knelpunten worden aangepakt door:
1. aanpak bij de bron: stille banden en motoren, stil asfalt en lagere snelheden;
2. geluidsschermen en geluidswallen;
3. geluidsisolatiemaatregelen aan de woningen;
4. verkeersmaatregelen zoals omleiden vrachtverkeer en langzamer of sneller rijden;

Na 2012 blijven er nog een aantal geluidsknelpunten over. Dit zijn meer hardnekkige knelpunten waar meer ingrijpende maatregelen nodig zijn die niet alleen door de provincie te beïnvloeden zijn. Mede door landelijke maatregelen zoals als stillere banden en stillere motoren verwacht de provincie dat ook deze knelpunten opgelost kunnen worden.

Actieplan Geluid
Het Actieplan is dinsdag 28 oktober vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het is in te zien via www.gelderland.nl. Het Actieplan kan ook worden ingezien in het Provinciehuis en bij de Gelderse gemeenten.

Provincie Gelderland voor een beter milieu
Gelderland besloot tot combinatie met regulier wegonderhoud en een grote financiële injectie uit eigen middelen de knelpunten op te lossen. Basis hiervoor is het Gelders Milieu Programma waarin is vastgelegd dat de Gelderse inwoners recht hebben op een schone lucht en bodem, goede grondwaterkwaliteit, stilte waar nodig en een veilige woonomgeving.
Provincie:
Tag(s):