maandag, 14. januari 2008 - 13:26

Gemeente sluit convenant met Wageningen Universiteit & Research Centrum

Lelystad

Op woensdag 16 januari ondertekenen Wageningen Universiteit & Research Centrum en de gemeente Lelystad een convenant. De opzet van dit convenant dient een aantal doelen.
Het is belangrijk de Wageningen UR voor Lelystad te behouden door in te spelen op nieuwe behoeften en ambities van deze internationale kennisorganisatie.
Wageningen UR kan zo optimaal inspelen op activiteiten die gerelateerd zijn aan de agrarische functies en/of de onderzoeks- en opleidingsfunctie. Dit ten behoeve van dieren, planten en voedingstechnologie, agrotechnologie en vraagstukken op het gebied van natuur, milieu en energie.
(Hoogwaardige) werkgelegenheid wordt op deze manier voor Lelystad behouden en er is een toename mogelijk van nieuwe werkgelegenheid. Via een afsprakenkader tussen Wageningen UR en de gemeente Lelystad wordt met dit convenant een meerwaarde voor beide partijen bereikt.

Wageningen UR heeft een aantal vestigingen in Lelystad: de sciences groups bestaande uit de Animal Sciences Groep (ASG) en het Proefstation Plant en Omgeving (PPO). Deze locaties worden gebruikt voor wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van plant, dier, voedingstechnologie en omgevingsvragen (landschap en milieu). Combinaties worden gevormd in projecten als “Biobased Economy� en “Duurzame productie� (incl. windenergie).
(Biobased Economy:'De inzet van biomassa als alternatief voor fossiele grondstoffen voor de productie van chemicaliën, materialen en producten en voor een duurzame energievoorziening')

Er is sinds enkele jaren zowel binnen Wageningen UR – tussen ASG en PSG – en rondom Wageningen UR een flinke dynamiek in aard en omvang van de onderzoeksactiviteiten. Wageningen UR wil daar flexibel en efficiënt op kunnen inspelen. Een deel van de gebouwen is niet meer in gebruik van ASG en wordt verhuurd of in gebruik gegeven aan andere gebruikers, o.a. spin-off bedrijven van ASG, die zich met onderzoek bezighouden. Het Bestuur en de directie van Wageningen UR hebben het College verzocht om het gehele gebied een dubbelbestemming te geven: agrarische productie en onderzoek. Door de dynamiek van onderzoeksvragen kan het grondgebruik bovendien jaarlijks variëren tussen onderzoek en productie.

In het kader van de Wet Milieubeheer streeft de gemeente ernaar om in 2007 samen met Wageningen UR een koepel- of complexvergunning tot stand te brengen. Daarnaast is een verruiming van de bouwblokken nodig om snel in te kunnen spelen op nieuwe technieken (biovergisting, sleufsilo’s en proefopstelling windenergie). Tenslotte is het wenselijk de mogelijkheid te hebben, delen van locaties te verzelfstandigen, maar beschikbaar te houden voor onderzoek.


Voor Lelystad is het behoud van de onderzoeksgroepen van Wageningen UR van belang vanwege de (hoogwaardige) werkgelegenheid, de kennisinnovatieve ontwikkelingen (bv. biobased economy), een zorgvuldige invulling van het open landschap tussen Lelystad en Dronten en een behoud van regionaal cultuurhistorische waarden (singels, ontginningsgebouwen etc.)
Provincie:
Tag(s):