woensdag, 12. november 2008 - 12:07

Gemeente Utrecht schond mededelingsplicht

Utrecht

De gemeente Utrecht moet aan het voormalige PVF Kantorenfonds de schade vergoeden die is ontstaan door het schenden van haar mededelingsplicht. De gemeente had PVF beter moeten informeren over ernstige vervuiling op een perceel in de wijk Rijnsweerd.

De gemeente is eigenaar van het terrein, maar gaf het in 1988 in erfpacht. Een erfpachtrecht kan worden verkocht, wat in de loop der jaren diverse malen is gebeurd. In 1998 kocht PVF het erfpachtrecht. PVF kwam met een projectontwikkelaar overeen het terrein te herontwikkelen en er een veel groter kantoorgebouw te realiseren dan er tot dan toe stond. De gemeente Utrecht sloot hierover als eigenaar van het terrein in 2004 een zogenaamde conversieovereenkomst met PVF, waarin de afspraken en bestemmingswijziging werden vastgelegd. In de conversieovereenkomst was tevens een bouwplicht opgenomen. PVF betaalde hiervoor 6,7 miljoen euro. Tijdens de sloop van de oude kantoorgebouwen in 2004 bleek dat het terrein ernstig was vervuild met puin en ander afval, waardoor het project vertraagd werd.

De rechtbank is van oordeel dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade die PVF door die vertraging heeft geleden. Sinds de uitgifte van het terrein in 1988 en het sluiten van de nieuwe overeenkomst in 2004 heeft de gemeente Utrecht uit diverse rapportages meer, maar vooral ook over meer gedetailleerde informatie over de vervuiling op het perceel de beschikking gehad. Cruciaal daarbij acht de rechtbank dat niet alleen in meer detail werd bevestigd dat het ging om een serieuze vervuiling maar meer nog dat door de aanwezigheid van een betonplaat de ernst en omvang van de vervuiling nog onvoldoende kon worden vastgesteld en dat nader onderzoek daarvoor noodzakelijk was. Door hierover onvoldoende mededelingen te doen heeft de gemeente haar mededelingsplicht geschonden.

De rechtbank was eveneens van oordeel dat PVF zelf onvoldoende onderzoek heeft verricht. Mede daarom moeten de partijen in een aparte procedure de precieze hoogte van de schadevergoeding vaststellen. PVF begroot haar schade voorlopig op enige miljoenen euro’s.

De rechtbank kwam in dezelfde procedure tot de conclusie dat PVF op haar beurt de schade moet vergoeden die de betrokken projectontwikkelaar leidt. Dit moet PVF doen op grond van de afgegeven garanties aan de projectontwikkelaar.
Provincie:
Tag(s):