donderdag, 29. mei 2008 - 21:56

Gemeenten en provincie slaan handen ineen

Assen

De provincie gaat nadrukkelijk de samenwerking aan met gemeenten en neemt de eindgebruiker als uitgangspunt in het nieuwe sociale en culturele beleid. Dat is te lezen in de Sociale en Culturele Agenda 2009 – 2012 die het college voorlegt aan Provinciale Staten. De sociale agenda ‘Viermaal het verschil met een rode draad’ en de culturele agenda ‘Cultuur als magneet’ zijn een vervolg op de nota’s ‘Mensen in het Middelpunt’ en ‘De Kunst van het Combineren’. In de periode 2009 – 2012 stelt het college jaarlijks 6 miljoen extra beschikbaar voor sociaal-, cultuur- en museumbeleid.

De cultuurgedeputeerden Tanja Klip en Rein Munniksma richten hun speren op versterking van de infrastructuur en cultuurparticipatie. Het college intensiveert op een aantal gebieden in de periode 2009 – 2012. Dit komt onder andere tot uiting in het Cultureel Kwartier Assen, het vervolg op Actieplan Cultuurbereik, cultuureducatie, podiumkunsten en musea. Het culturele beleid is ingebed in het sociale beleid van de provincie, maar speelt ook een rol in het economische beleid en internationalisering. Cultuur als magneet betekent aantrekkelijk wonen en werken in Drenthe, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en cultuurtoerisme.

Anneke Haarsma, portefeuillehouder zorg en welzijn, richt zich in de sociale agenda de komende vier jaren op vier speerpunten in het sociaal beleid: mijn jeugd, mijn ontwikkeling, mijn dag en mijn beweging. Ook hier zijn de allianties met de gemeenten maatgevend.

De ambities van het college liggen met name op vier gebieden. Bij mijn jeugd gaat het om de wettelijke verantwoordelijkheid van de provincie voor een goede uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg. Binnen het speerpunt Mijn ontwikkeling wil de provincie gaan investeren in het onderwijs. De aanpak is met name gericht op het wegnemen van achterstanden en het bieden van kansen. Ook wil het college de mogelijkheden voor het combineren van werk en zorg vergroten. Drenthe is koploper tijdenbeleid en wil dit verder uitbouwen. Dit gebeurt binnen het speerpunt Mijn dag. Mijn beweging ten slotte wil bevorderen dat breedtesport de ruimte krijgt de komende vier jaar, onder andere door het ondersteunen van de sportverenigingen in Drenthe en door kinderen te stimuleren meer te bewegen. Verder is het college voornemens om jaarlijks een topsportevenement naar Drenthe te halen.

Met de Sociale en Culturele Agenda komt het college niet met uitputtende voorstellen, maar laat ruimte voor verdere invulling samen met partijen. Haarsma, Klip en Munniksma zien het als een sturend beleidskader voor de komende jaren. De sociale en culturele beleidsnota’s verschijnen later dit jaar.

Het college wil allianties sluiten met de gemeenten. Provincie en gemeenten maken hierin afspraken over gezamenlijke en eigen ambities. De provincie wil daarbij meer dan voorheen duidelijke keuzes maken en haar rol scherper omschrijven. Door bundeling van krachten kunnen de gekozen ambities beter waargemaakt kunnen worden. Ook geeft de gekozen werkwijze invulling aan de aanbevelingen uit het rapport In Communi.

Verder stellen gedeputeerde staten voor het subsidiebeleid flexibeler te maken. Het college wil tegemoet komen aan de wens van minder bureaucratie en regels en meer sturen op kwaliteit voor de eindgebruikers. Een aantal sociale en culturele instellingen krijgt vanaf 2010 minder vaste subsidie, oplopend van 20 procent in 2010 tot 40 procent minder in 2012.
Provincie:
Tag(s):