dinsdag, 1. juli 2008 - 13:28

Gerichte aanpak voor betere naleving natuurwetten

Amsterdam

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies en de douane slaan de handen ineen voor een gerichte aanpak van overtredingen van de natuurwetgeving en de internationale regels voor de handel in bedreigde dieren en planten.

De handhavende instanties gaan structureel samenwerken, beter informatie uitwisselen, investeren in kennis en op basis van risicoanalyses controle- en opsporingsacties ondernemen.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dinsdag 1 juli samen met staatssecretaris De Jager van Financiën, de provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg, het Openbaar Ministerie en de politie in het convenant “Nalevingsstrategie Natuurwetgeving� harde afspraken voor de samenwerking vastgelegd.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat de afspraken in het convenant leiden tot meer eenheid en afstemming bij de handhaving van de natuurwetgeving.

Doel van de aanpak is met een gecoördineerde inzet de naleving door burgers en bedrijven van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet te verbeteren. Ook is er een gezamenlijke strategie bepaald voor de handhaving van de regels voor de handel in bedreigde dieren en planten, de zogeheten CITES-regelgeving.

Uitgangspunt bij de aanpak is dat de betrokken handhavers, zoals de politie, de AID en toezichthouders van de provincies, minder op basis van incidenten opereren, maar aan de hand van signalen en analyses prioriteiten in de handhaving stellen en proactief te werk gaan.

Minister Verburg wijst er in de brief aan de Tweede Kamer op dat de nadruk niet per definitie op de inzet van repressieve instrumenten zoals controles, opsporing en sancties hoeft te liggen. “Soms kan juist preventie of voorlichting een effectieve aanpak van grote risico’s vormen�, aldus de minister.

Natuurwetten
In de Nalevingsstrategie Natuurwetgeving, die is vastgesteld voor de komende vier jaar, hebben de betrokken partijen afgesproken dat de gezamenlijke acties er vooral op gericht zijn te voorkomen dat natuurwetten worden overtreden. Dit is van belang omdat het vaak veel tijd kost en soms bijna onmogelijk is om de aangerichte schade aan de natuur te herstellen.

Doel is door middel van voorlichting burgers en natuurbeschermers te stimuleren “als ogen en oren in het veld� op te treden en personen die een activiteit willen ondernemen die mogelijk schadelijk is voor natuurwaarden te wijzen op de vergunningplicht op grond van de natuurwetgeving.

Op basis van analyses zijn landelijk prioriteiten aangegeven voor de handhaving van de natuurwetgeving die per regio nader kunnen worden ingevuld. De handhavende instanties hebben besloten hun pijlen de komende tijd vooral te richten op handhaving van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Bij de handhaving van de Natuurbeschermingswet gaat de aandacht vooral uit naar potentieel schadelijke bouwactiviteiten in beschermde natuurgebieden en milieuovertredingen.

Bijzondere aandacht is er ook voor mogelijke schade die wordt aangericht door recreatie in de gebieden. Terreinbeheerders zullen er op worden aangesproken dat ze een gebied zo inrichten dat de kwetsbare delen worden beschermd tegen (onbedoelde) verstorende activiteiten van recreanten.

Bij de handhaving van de Flora- en faunawet wordt de aandacht vooral gericht op ruimtelijke ingrepen die de leefgebieden aantasten, zoals de aanleg van wegen, en op stroperij.
Provincie:
Tag(s):