dinsdag, 28. oktober 2008 - 21:40

Gezonde toekomst voor ziekenhuis Flevoland goed mogelijk

Lelystad

Onafhankelijk deskundige Lodewick heeft vandaag, 28 oktober, zijn advies gepresenteerd aan de opdrachtgevende partijen. De kern van zijn advies is dat er voldoende perspectief is voor kwalitatief hoogstaande en goed bereikbare ziekenhuiszorg in Noord- en Oost-Flevoland.

Een oplossing waarbij de patiënten goed en met vertrouwen in de regio kunnen worden bediend, is mogelijk. Een basisziekenhuis met alle basisspecialismen in Lelystad is haalbaar en heeft voldoende mogelijkheden om te kunnen slagen. Het ziekenhuis kan overwegen de poliklinieken met dagbehandelingen in Emmeloord, Urk en Dronten voort te zetten.

Lodewick kwam tot dit advies nadat hij in de afgelopen weken met vele betrokkenen van binnen en buiten de IJsselmeerziekenhuizen gesproken had. Daarbij heeft hij grote betrokkenheid en inzet voor kwalitatief goede en bereikbare ziekenhuiszorg in Flevoland bemerkt. Van groot belang was ook dat het vertrouwen van de bevolking in de IJsselmeerziekenhuizen met name in de Noordoostpolder erg gering was.

Situatie IJsselmeerziekenhuizen
Zowel financieel, zorginhoudelijk als bestuurlijk is de situatie van de IJsselmeerziekenhuizen problematisch. Ten aanzien van de financiën heeft Lodewick geconstateerd dat de ziekenhuizen een negatief eigen vermogen hebben, het exploitatieresultaat over 2008 fors negatief zal zijn en dat de liquiditeit zo kritisch was dat aanvullende steun voor korte termijn noodzakelijk was.

Het bewustzijn rond de kwaliteit van zorg in de IJsselmeerziekenhuizen laat te wensen over. Zo was de slechte luchtbehandeling niet de enige oorzaak van het sluiten van de OK-complexen in Lelystad en Emmeloord op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ook ontbrak het aan maatregelen om infecties te bestrijden en was het gedrag van medisch personeel niet zoals het hoort op operatiekamers. Dit is zowel de medische staf als het management aan te rekenen.

Om de bestuurlijke kracht van de IJsselmeerziekenhuizen te versterken treedt de Raad van Toezicht af, zodat de weg vrij komt voor een nieuw toezichthoudend college.

Warme doorstart
Om te komen tot een basisziekenhuis in Lelystad is een warme doorstart de best denkbare optie. Belangrijkste punt hierbij is dat er partijen zijn die zeggen kapitaal in de ziekenhuizen te willen steken om de weg naar de toekomst zeker te stellen. Bij de warme doorstart wordt een faillissement voorkomen. Dit ziekenhuis dient wel te voldoen aan vier voorwaarden:

In het basisziekenhuis in Lelystad dient per klinisch specialisme minimaal 4 fte specialist werkzaam te zijn, zodat kwaliteit en continuïteit van zorg worden gegarandeerd;
Invoering van diverse kwaliteitssystemen en screening van alle specialismen en/of specialisten;
Verscherpt toezicht Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
Er is een partnerziekenhuis nodig. Naar deze partner kunnen de IJsselmeerziekenhuizen standaard doorverwijzen.


Een basisziekenhuis in Lelystad voorziet in een behoefte die door alle partijen naar voren is gebracht tijdens de adviesperiode van Lodewick. Dit basisziekenhuis dient te bestaan uit een spoedeisende hulp, een hartbewakingsafdeling, een high care voorziening, polikliniek voor alle reguliere specialismen, diagnostische mogelijkheden (röntgen en laboratoria), klinische voorzieningen (opnamemogelijkheid voor in ieder geval de acht basisspecialismen), operatiemogelijkheden voor operaties die vaak genoeg worden uitgevoerd om de kwaliteit te garanderen en voorzieningen in het kader van afspraken met de GGZ-instellingen.

Voor de Noordoostpolder geldt dat de poliklinische voorzieningen zo dicht als mogelijk bij de bevolking moeten komen, want ook in de toekomst moeten patiënten uit de Noordoostpolder goed worden bediend.

De aard, omvang en locatiekeuze moet daarbij nader worden bepaald. Wel is duidelijk dat het huidige gebouw van het Dr. J.H. Jansenziekenhuis in Emmeloord moet worden afgestoten, omdat het te duur is en afstoten voor de IJsselmeerziekenhuizen kosten bespaart.

Het ziekenhuis zal onder verscherpt toezicht van de IGZ komen en er zullen afspraken worden gemaakt wanneer men moet doorverwijzen naar een topklinisch partnerziekenhuis en welke behandelingen niet worden gedaan.

Het is nu aan het bevoegd orgaan van de IJsselmeerziekenhuizen om het advies van Lodewick zo snel mogelijk volledig over te nemen en uit te voeren.

Opdrachtgevers
Lodewick kreeg de adviesopdracht van de provincie Flevoland, de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder, het bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen, zorgverzekeraar Achmea, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College Sanering Zorginstellingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Provincie:
Tag(s):