maandag, 30. juni 2008 - 20:33

Gezondere leefomgeving voor basisschoolleerlingen

Gieten

In de gemeente Aa en Hunze is het klimaat- en energieproject ’12 voor 12’ van start gegaan met een pilot waarin een gezondere leefomgeving voor basisschoolleerlingen centraal staat. Aa en Hunze is de eerste gemeente in Drenthe die deelneemt aan dit project dat een initiatief is van de Provincie Drenthe, GGD-Drenthe en het Astmafonds.

Doel van het project is om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een integraal ´klimaat´beleid voor basisscholen en andere instellingen waar kinderen van 0 tot 12 veel verblijven. Een integraal klimaatbeleid gaat uit van de zogenaamde triple-P benadering (People – Planet – Profit). Dit houdt in een gezonder werkklimaat voor kinderen en hun begeleiders, dat minder milieubelasting voor de planeet betekent en financierbaar is voor de gemeenten en de betrokken besturen.

Kinderen van 0 tot 12 brengen grote delen van de dag – de twaalf uur tussen 7.00 en 19.00 – door in openbare gebouwen: de basisschool, de gymzaal, de peuterspeelzaal en allerlei vormen van kinderopvang. Dergelijke gebouwen voldoen niet altijd aan de meest recente eisen en inzichten. Natuurlijk willen we allemaal dat die gebouwen zo gezond mogelijk zijn: voor de kinderen, hun leerkrachten en verzorgers, en voor de omgeving (lager energieverbruik, minder CO2 uitstoot, hogere bezettingsgraad, bijvoorbeeld).

Daarom hebben de Provincie Drenthe, GGD en Astmafonds de handen ineen geslagen om de twaalf Drentse gemeenten terzijde te staan in het ontwikkelen van een visie en een aanpak. Allereerst is begonnen met deze pilot, waarbij vooralsnog alleen basisscholen in Aa en Hunze worden onderzocht.

De pilot in Aa en Hunze moet leiden tot een werkwijze die kan worden toegepast in alle Drentse gemeenten. Hierbij is het de bedoeling te leren van de ervaringen en die vervolgens onderling te delen. Per gemeente moet dan gekeken wordt naar de huisvestingsbehoefte. Hierbij worden gebouwen vanuit drie invalshoeken in kaart gebracht: bouwtechnisch, klimatologisch en organisatorisch.

De Provincie Drenthe is geen direct belanghebbende, maar stimuleert maatschappelijke duurzaamheid en brengt relevante partijen bij elkaar. Verwacht wordt dat een dergelijke aanpak leidt tot kwalitatief betere gebouwen waarin beter gepresteerd wordt en waar het energieverbruik beduidend lager zal liggen.

De resultaten van het onderzoek in de gemeente Aa en Hunze worden verwacht in januari 2009.
Provincie:
Tag(s):