dinsdag, 11. maart 2008 - 8:49

Goede speelplekken helpen kinderen voldoende bewegen

Delft

Gemeenten kunnen kinderen stimuleren meer te bewegen door speelplekken in (stads)wijken op maat in te richten, activiteiten te organiseren en de omgeving van de speelplekken schoon, veilig en bereikbaar te maken.

TNO heeft een concreet programma van eisen voor succesvolle speelplekken opgesteld. Dit wordt op dinsdag 11 maart aan het ministerie van VWS aangeboden tijdens het symposium 'Jeugd en bewegen: Playground van de Toekomst'.

Uit eerder TNO-onderzoek blijkt dat het merendeel van de kinderen in aandachtswijken onvoldoende beweegt. Als kinderen te weinig buiten spelen en bewegen heeft dit niet alleen gevolgen voor hun gezondheid, maar ook voor de integratie, (kleine) criminaliteit en sociale contacten in een wijk. In aandachtswijken in Noord- en Zuid-Holland heeft TNO zes succesvolle speelplekken geëvalueerd.

Bij 552 kinderen in de basisschoolleeftijd is gekeken naar energieverbruik, motorische vaardigheden, integratie en beweegplezier. Met de resultaten is een concreet programma van eisen opgesteld. Dit programma biedt handvatten voor gemeenten, woningbouwcorporaties en speeltoestellenfabrikanten voor het creëren van een succesvolle speelplek:de Playground van de Toekomst.

Beweegplezier en gezondheid

Kinderen blijken vooral naar speelplekken te komen wanneer iets georganiseerd wordt: een kinderpartijtje, (school)toernooi of sportclinic. Op de onderzochte speelplekken zijn de meisjes ondervertegenwoordigd. Bij de inrichting is dus extra aandacht nodig om een speelplek ook voor meisjes aantrekkelijk te maken. Op vier van de zes speelplekken is de gemiddelde beweegintensiteit hoog genoeg om bij te dragen aan het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen*.

Omgeving en veiligheid

Daarnaast vragen zaken zoals te weinig groen, slechte verlichting, zwerfvuil en hondenpoep om aandacht. De aanwezigheid van hangjongeren kan een belemmering voor jonge kinderen zijn om naar een speelplek te gaan. Bij het bepalen van de locatie is het aan te raden om de afstand van de speelplek tot de woonhuizen van de kinderen zo klein mogelijk te houden. Ook moet rekening gehouden worden met zo min mogelijk barrières op de route daar naartoe zoals drukke verkeerswegen en water.

Betrokkenheid

Het creëren van een succesvolle speelplek vraagt om maatwerk. Het is niet genoeg om alleen maar mooie speeltoestellen neer te zetten. Door kinderen, ouders en omwonenden te betrekken bij de inrichting en aanleg van de speelplek zal deze meer aansluiten bij hun wensen en behoeften.
Provincie:
Tag(s):