dinsdag, 14. oktober 2008 - 14:20

Gouda wil tien miljoen voor hardere aanpak

Gouda

Aanpakken harde kern via gezinscontracten, onder toezichtstelling, versnelde sloop van woon-winkelstrip aan de Rijkestraat, nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester, uithuisplaatsing, specifieke aandacht voor 8 tot 16 jarigen en gezinsmanagers die helpen bij de opvoeding. Dat zijn enkele maatregelen die Burgemeester Wim Cornelis in de gemeente Gouda extra wil nemen om de veiligheidssituatie in de wijk Oosterwei fors te verbeteren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen uitgewerkt om een doorbraak in de aanpak van de problematiek van de Goudse Marokkaanse probleemjongeren en hun ouders te realiseren. Aanleiding zijn de toenemende overlast en andere problemen veroorzaakt door jonge Marokkanen in de wijk Oosterwei.

De totale aanpak, gericht op groepen, individuen en ouders, in Oosterwei gaat ongeveer € 2,5 miljoen per jaar kosten gedurende vier jaar. Daarnaast is eenmalig veel geld nodig om de wijk opnieuw in te richten.

Burgemeester Wim Cornelis noemt het plan op veel onderdelen vernieuwend. “Het aanpakken van criminelen en overlastgevende jongeren deden we altijd al. Met dit pakket maatregelen pakken we nu niet alleen de harde kern aan, maar ook zijn omgeving, zijn familie en de hele wijk. We zoeken de grenzen op en doen er een schep bovenop.�

Jonge jochies
Het plan gaat ook in vanwege de relatief nieuwe problematiek van jonge jochies (8 tot 16 jaar) die overlast veroorzaken. Cornelis: “Ze pesten en schelden er op los. En daar gaat de buurt onder gebukt. Voor een pesterij doe je geen aangifte, maar de optelsom van vele pesterijen is niet te tolereren. Juist omdat overlast tussen alle wettelijke regels in hangt, is ze zo moeilijk te bestrijden. En toch gaan we dat doen�, bepleit Corneleis.

“Wij willen van Oosterwei weer een prettige buurt maken. We pakken de harde kern van overlastgevers stevig aan. Net zoals we dat met de criminaliteit hebben gedaan. En we pakken de jonge jochies aan. De nieuwe lastpakken van Oosterwei zijn - gelukkig - jong genoeg om ze nog wat bij te brengen. Regels bijvoorbeeld, waar je je aan moet houden�, stelt Cornelis.

“Naast een harde aanpak, willen we de jochies uit de buurt structuur bieden. We pakken die jongens stuk voor stuk aan, als het even kan in samenwerking met de ouders. Als dat niet kan, richten we ons ook repressief op de ouders. Zo'n aanpak botst met sommige wettelijke regels. En de aanpak kost veel geld. Daarom vragen we hulp uit Den Haag. Om regels te doorbreken en om met geld een doorbraak te forceren�, aldus Cornelis.

Samen hard gewerkt
Cornelis betreurt wat Oosterwei overkomt. “We hebben, samen met de politie, buurtbewoners én de Marokkaanse gemeenschap hard gewerkt de buurt veiliger te krijgen. We zijn al een flink aantal jaren bezig. Tot nu toe heeft de stad veel geld en energie gestoken in de aanpak en het oplossen van de problemen. Met resultaten, absoluut. De situatie nu vraagt echter vernieuwde inspanningen. We zullen nu moeten investeren om ellende straks te voorkomen.�

Drie speerpunten
De plannen van Gouda richten zich op drie speerpunten:

1.De jongere zelf en zijn directe omgeving
Deze aanpak richt zich op de harde kern van overlastgevende jongeren en op de groep meelopers er omheen. Er is een driedeling te maken. De harde kern van de structureel overlastgevende probleemjongeren pakt de gemeente direct aan. Daarnaast gaan we ons erop richten om te voorkomen dat hinderlijke jongeren overlast gaan geven en overlastgevers crimineel worden. Hierbij zal, meer dan tot nu toe gebruikelijk, samengewerkt worden met de ouders. Van hen verwacht de gemeente dat ze hun eigen gedrag veranderen en de verantwoordelijkheid nemen die ze hebben.

2. Aanpak van de zwaarste categorie Marokkaans-Goudse gezinnen
De meeste ouders zullen meewerken aan de integrale gezinsaanpak om het gedrag van hun kind en zichzelf te veranderen. Maar die gezinnen die niet vrijwillig meewerken met de overheid, worden voor de keus gesteld: óf je werkt mee aan het oplossen van de problemen en het creëren van maatschappelijke kansen óf je krijgt te maken met alleen de repressieve kant van de overheid.

3. Verbeteren van de wijk zelf
De gemeente en de corporaties zijn in 2004 gestart met de uitvoering van herstructureringsplannen met een totale investeringsomvang van 26 miljoen in de periode tot en met 2010 (voor Gouda Oost en Korte Akkeren). Het centrumgebied moet een passend voorzieningenniveau en een leefbare fysieke ontmoetingsplaats bieden.

De nieuwe ruimte moet overzichtelijker zijn en voldoende ruimte en mogelijkheden bieden aan verschillende groepen om hun activiteiten in of rond het centrumgebied te ontplooien. Het is ook van belang om een versnelling aan te brengen in het sloop- en nieuwbouwprogramma voor de woningen in Oosterwei.

Hulp van het rijk
Om alle plannen uit te voeren, doet de gemeente een beroep op de rijksoverheid. “We vragen niet alleen geld, maar ook om nieuwe vormen van werken mogelijk te maken met de daarbij behorende bevoegdheden,� vertelt Cornelis.

Concreet vraagt Gouda aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) onder andere steun bij de inzet van nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester en het mogelijk maken van dwingend gezinsmanagement voor ouders die niet mee willen werken. Ook moet BZK de sterkte- en vacatureproblemen bij Politie Hollands Midden oplossen.

Van het ministerie van Justitie vraagt Gouda een veiligheidshuis te realiseren om te komen tot een verdubbeling van het aantal trajecten voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Van de minister voor Wonen, Werken en Integratie vraagt Gouda steun voor de herstructureringsplannen van Oosterwei. Daarnaast is nog gerichte steun nodig vanuit de ministeries van Jeugd en Gezin (extra Jongerenwerk), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (werkloket) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (tegengaan taalachterstand).

Kosten
De versnelde uitvoering van de plannen en de extra maatregelen kosten veel geld. Cornelis: “De problemen gaan de schaal van een middelgrote stad te boven. Wij denken dat de totale aanpak (gericht op groepen, individuen en ouders) in Oosterwei ongeveer € 2,5 miljoen per jaar gaat kosten gedurende vier jaar.�

Daarbovenop is eenmalig veel geld nodig om Oosterwei opnieuw in te richten. “Dat geld hebben we niet op de plank liggen, nu is daarom het moment aangebroken dat Gouda het Rijk om hulp vraagt. Als we nu snel en samen aanpakken, kunnen we over vier jaar van een hoop problemen af zijn.�
Provincie:
Tag(s):