zondag, 8. juni 2008 - 11:47

Greenport Aalsmeer kijkt vooruit naar 2025

Aalsmeer

Om het sierteelt- en businesscomplex in Aalsmeer toekomstbestendig te maken, heeft de stuurgroep Greenport Aalsmeer een toekomstvisie gemaakt. De stuurgroep heeft de ruimtelijk-economische visie voor Greenport Aalsmeer donderdag 5 juni gepresenteerd in het veilingcomplex van FloraHolland. Dit heeft de provincie Noord-Holland bekendgemaakt.

Greenport Aalsmeer is hierbij de eerste van de vijf Nederlandse Greenports die haar ruimtelijk-economische visie klaar heeft en daarmee één van de afspraken met minister Verburg in het landelijke Greenport Manifest (21 juni 2007) nakomt.

Het visiedocument gaat in op drie hoofdpunten: uitbreiding van het gebied, herinrichting van de bestaande glastuinbouw en de bereikbaarheid van Greenport. Hierbij staat duurzaamheid voorop. Het bestaande landschap en de bestaande cultuurhistorische waarden vormen de kaders voor de verdere ontwikkeling van Greenport.

De beschikbare ruimte wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt. Naast de behoefte vanuit de Greenport, zijn ook de woningbouwopgaven en de natuur- en recreatieplannen van Amstelgroen geïntegreerd in de visie.

Voor de kern van Greenport is 115 hectare grond nodig. Daarnaast is 230 hectare schuif en uitbreidingsruimte benodigd voor de dynamische dagvoorraad. Deze zijn niet geheel voorhanden omdat bijvoorbeeld in PrimAviera (220 hectare) delen ook worden benut door groenteteelt.

Bij de in totaal te reconstrueren 415 hectare glastuinbouw zal per saldo glasareaal verloren gaan door transformatie naar andere functies zoals wonen, groen en waterberging. De compensatie hiervoor zal in overleg met partijen in en buiten de Greenport elders gevonden moeten worden.

Bereikbaarheid Greenport
Een absolute noodzaak voor het voortbestaan van Greenport, is de bereikbaarheid van het gebied. De stuurgroep Greenport Aalsmeer geeft hier in het visiedocument enkele suggesties voor: naast een noodzakelijke verbetering van de weginfrastructuur, ontwikkeling van een sterke OV-structuur, waterterminals, Hogesnelheids Transport (HST cargo), perishable centre en de ontwikkeling van een ongestoord logistieke verbinding (vrije vrachtbanen) langs het glastuinbouwgebied van Amsterdam Connecting Trade (ACT) naar Schiphol.

Het visiedocument geeft de verdere ontwikkeling van Greenport Aalsmeer aan en zal als zodanig een bouwsteen vormen voor de door de provincie op te stellen structuurvisie.

Volgens Jaap Bond – voorzitter van de stuurgroep en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland – is de discussie rondom Greenport nog volop gaande. “ De dynamiek van deze groeiende en bloeiende sector is groot en heeft veel raakvlakken. Deze visie vormt een onderlegger voor de structuurvisie van de provincie, maar het plan is nog niet af. Sterker nog, we zijn nog lang niet klaar.�
Provincie:
Tag(s):