woensdag, 9. juli 2008 - 16:15

Groen licht voor regionalisering brandweer

Utrecht

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) van 9 juli is het besluit genomen om de regionalisering van de brandweer in de regio Utrecht in gang te zetten. Dit besluit markeert een van de belangrijkste veranderingen in de organisatie van de Utrechtse brandweerzorg van de laatste decennia.

In het brandweerveld wordt al jaren hard gewerkt om de kwaliteit van de brandweerzorg te verbeteren. De toenemende complexiteit van grootschalige incidenten, gecombineerd met tendensen in bestuur en samenleving, vraagt om een slagvaardige en efficiënt georganiseerde brandweerzorg.

De huidige organisatie van gemeentelijke brandweerkorpsen biedt daarvoor niet de meest optimale voorwaarden en mogelijkheden. Op 28
november vorig jaar heeft het algemeen bestuur van de VRU daarom een voorgenomen besluit genomen de brandweer te regionaliseren. Bij regionalisering van de brandweer binnen de VRU fuseren Utrechtse gemeentelijke brandweerkorpsen en de regionale brandweer tot één brandweerorganisatie, de Brandweer Utrechts Land. Deze maakt samen met het bureau gemeentelijke crisisbeheersing en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen deel uit van de VRU.

De samenwerking met de politie Utrecht is middels een afzonderlijk convenant geregeld. De afgelopen maanden zijn de brandweerkorpsen en de gemeenten uitgebreid geïnformeerd over het regionaliseringsvoorstel. Het voorgenomen besluit om te regionaliseren is daarnaast voor instemming aan de raden voorgelegd, die inmiddels in ruime meerderheid hebben ingestemd om de regionalisering in gang te zetten. Eemnes is een van de weinige gemeenten die tot nu toe tegen de regionalisering is. Naar verwachting zal medio 2010 de geregionaliseerde brandweer vorm hebben gekregen.
Provincie:
Tag(s):