donderdag, 3. juli 2008 - 23:06

Groene zone tussen Arnhem en Nijmegen van rijksbelang

Arnhem/Nijmegen

De provincie Gelderland en VROM zijn overeengekomen dat het gebied tussen Arnhem en Nijmegen kan worden aangewezen als nieuwe rijksbufferzone. Dat blijkt uit een brief die minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) op 3 juli 2008 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rijksbufferzones zijn in het leven geroepen om het aaneengroeien van stedelijke gebieden te voorkomen. Ze bieden mogelijkheden voor recreatie en ontspanning aan de stedelingen en benadrukken het contrast tussen stad en land.

De druk vanuit de steden op de schaarse groene ruimte neemt nog steeds toe, ook buiten de Randstad. Daarnaast is de vraag naar recreatiemogelijkheden nabij de stad groot. Daarom onderzoekt het kabinet of uitbreiding van het aantal groene open gebieden gewenst is en op voldoende draagvlak kan rekenen. In de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland is afgesproken dat het Rijk, provincies en gemeenten samen de opgave voor deze bufferzones oppakken.

De provincie Gelderland maakt zich samen met betrokken gemeenten hard voor de ontwikkeling van Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen. Ministers Cramer en Verburg (LNV) helpen deze partijen daarbij. Het kabinet stelt via het Investeringsbudget Landelijk Gebied geld beschikbaar voor de ontwikkeling van Park Lingezegen.

Daarnaast is in contact met provincie Gelderland duidelijk geworden dat ook de provincie meerwaarde ziet in de aanwijzing van het gebied tussen Arnhem en Nijmegen als nieuwe rijksbufferzone.

Aan het eind van het jaar wordt door het kabinet een besluit genomen over de uitbreiding van aantal en omvang van de rijksbufferzones. Nederland kent nu negen rijksbufferzones, waarvan de meeste in de Randstad liggen.
Provincie:
Tag(s):