maandag, 11. februari 2008 - 14:53

GS: maatwerk in landbouw-ontwikkelingsgebieden nodig

Zwolle

Gedeputeerde Staten vinden het niet nodig en niet wenselijk om het Reconstructieplan Salland-Twente aan te passen om de komst van nieuwe intensieve veehouderijen in de landbouwontwikkelingsgebieden (LOGs) te beperken. Dat laten ze aan Provinciale Staten weten in reactie op de motie over reconstructie en intensieve veehouderij van oktober vorig jaar.

Aanleiding voor de motie was de onrust over de plannen voor grote varkensstallen in met name de gemeenten Twenterand en Hellendoorn. Provinciale Staten verzochten GS toen om de mogelijkheden te onderzoeken om de vestiging van grootschalige bedrijven van buiten Overijssel te weren.

Gedeputeerde Staten melden dat na raadpleging van deskundigen duidelijk is dat er geen wettelijke mogelijkheden zijn om bedrijven van buiten de provincie te weren. Er kunnen wel drempels worden opgeworpen, maar die gelden dan ook voor ondernemers uit Overijssel.

Wel kunnen gemeenten voor een systeem van saldering kiezen. Om voor vestiging in een LOG in aanmerking te komen moet een bedrijf dan ergens anders in de gemeente een ruimtelijk probleem oplossen. Volgens GS is saldering op provinciaal niveau geen goed idee, omdat daarmee ook de verplaatsing van intensieve veehouderijen uit Overijssel naar een LOG bemoeilijkt wordt en de reconstructie wordt gefrustreerd. Om dezelfde reden is ook de Reconstructiecommissie geen voorstander van saldering.

Gedeputeerde Piet Jansen (Landbouw, landelijk gebied en water): “Daarom adviseren we Provinciale Staten om niet te kiezen voor een provinciaal systeem van saldering, maar door te gaan op de huidige weg. Alle reconstructiegemeenten moeten voor hun landbouwontwikkelings-gebieden een visie opstellen. Daarin kunnen ze zelf per gebied vastleggen hoeveel nieuwe bedrijven er kunnen komen en hoe groot het bouwblok mag zijn�.

“Daarbij kunnen ze rekening houden met de situatie ter plekke. Waar natuur, landschap, milieu en de wegen in het gebied dat mogelijk maken, kunnen meer of grotere stallen komen. En waar dat niet wenselijk is, kan de gemeente beperkingen opleggen�, aldus Jansen.

Gedeputeerde Staten denken dat de gemeenten op die manier de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in de LOGs goed kunnen sturen mét behoud van een goede ruimtelijke kwaliteit en een goed leefklimaat.

Dat daarbij verschillen tussen gemeenten ontstaan, vinden GS geen probleem, zolang de gemeentelijke plannen goed onderbouwd zijn en passen binnen de afspraken uit het reconstructieplan. De provincie ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van de LOG-plannen.
Provincie:
Tag(s):